تفاوت میان نسخه‌های «لیگ برتر والیبال ایران ۱۳۸۹»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
!width=50|میانگین
|-bgcolor=ccffcc
|1۱||align="right"|[[Paykanباشگاه Tehranوالیبال VCپیکان|Paykanپیکان Tehranتهران]]||'''26'''||14||12||2||1.115||36||13||2.769
|-bgcolor=ccffcc
|2۲||align="right"|[[Kallehباشگاه Mazandaranوالیبال VCکاله مازندران|Kallehکاله Mazandaranمازندران]]||'''24'''||14||10||4||1.021||35||20||1.750
|-bgcolor=ccffcc
|3۳||align="right"|[[Aboumoslemباشگاه Khorasanوالیبال VCابومسلم خراسان|Aboumoslemابومسلم Khorasanخراسان]]||'''22'''||14||8||6||0.999||27||25||1.080
|-bgcolor=ccffcc
|4۴||align="right"|[[Heyatباشگاه Volleyballوالیبال Urmiaشهرداری VCارومیه|Heyatهیئت Volleyballوالیبال Urmiaارومیه]]||'''21'''||14||7||7||1.037||28||25||1.120
|-
|5۵||align="right"|[[Persepolisباشگاه Tehranوالیبال VCپرسپولیس|Persepolisپرسپولیس Tehranتهران]]||'''21'''||14||7||7||1.036||31||31||1.000
|-
|6۶||align="right"|[[Aluminiumباشگاه Al-Mahdiوالیبال Hormozganآلومینیوم VCالمهدی هرمزگان|Aluminiumآلومینیوم Al-Mahdiالمهدی Hormozganهرمزگان]]||'''19'''||14||5||9||0.940||19||35||0.543
|-bgcolor=pink
|7۷||align="right"|[[Petrochimiباشگاه Bandarوالیبال Imamپتروشیمی VCبندر امام|Petrochimiپتروشیمی Bandarبندر Imamامام]]||'''19'''||14||5||9||0.921||22||32||0.688
|-bgcolor=pink
|8۸||align="right"|[[Javaheriباشگاه Gonbadوالیبال VCجواهری گنبد|Javaheriجواهری Gonbadگنبد]]||'''16'''||14||2||12||0.947||20||37||0.541
|}
 
{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #fff5ee; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
! width=150|
! width=40|[[Aboumoslemباشگاه Khorasanوالیبال VCابومسلم خراسان|ABUابومسلم]]
! width=40|[[باشگاه والیبال آلومینیوم المهدی هرمزگان|آلومینیوم]]
! width=40|[[Aluminium Al-Mahdi Hormozgan VC|ALU]]
! width=40|[[Heyatباشگاه Volleyballوالیبال Urmiaشهرداری VCارومیه|HVUه.ارومیه]]
! width=40|[[Javaheriباشگاه Gonbadوالیبال VCجواهری گنبد|JAVجواهری]]
! width=40|[[Kallehباشگاه Mazandaranوالیبال VCکاله مازندران|KALکاله]]
! width=40|[[Paykanباشگاه Tehranوالیبال VCپیکان|PAYپیکان]]
! width=40|[[Persepolisباشگاه Tehranوالیبال VCپرسپولیس|PRSپرسپولیس]]
! width=40|[[Petrochimiباشگاه Bandarوالیبال Imamپتروشیمی VCبندر امام|PETپتروشیمی]]
|-
|align=right|'''|[[Aboumoslemباشگاه Khorasanوالیبال VCابومسلم خراسان|Aboumoslemابومسلم خراسان]]'''||bgcolor="#6495ed"| ||'''3'''–1||'''3'''–0||'''3'''–1||'''3'''–1||0–'''3'''||'''3'''–2||'''3'''–0
|-
|align=right|'''[[Aluminiumباشگاه Al-Mahdiوالیبال Hormozganآلومینیوم VCالمهدی هرمزگان|Aluminiumآلومینیوم المهدی هرمزگان]]'''||0–'''3'''||bgcolor="#6495ed"| ||'''3'''–1||1–'''3'''||0–'''3'''||0–'''3'''||'''3'''–2||'''3'''–2
|-
|align=right|'''[[Heyatباشگاه Volleyballوالیبال Urmiaشهرداری VCارومیه|HVهیئت Urmiaوالیبال ارومیه]]'''||'''3'''–0||'''3'''–0||bgcolor="#6495ed"| ||'''3'''–2||'''3'''–2||'''3'''–0||1–'''3'''||'''3'''–0
|-
|align=right|'''[[Javaheriباشگاه Gonbadوالیبال VCجواهری گنبد|Javaheriجواهری Gonbadگنبد]]'''||2–'''3'''||2–'''3'''||0–'''3'''||bgcolor="#6495ed"| ||2–'''3'''||1–'''3'''||2–'''3'''||1–'''3'''
|-
|align=right|'''[[Kallehباشگاه Mazandaranوالیبال VCکاله مازندران|Kallehکاله مازندران]]'''||'''3'''–0||'''3'''–0||'''3'''–1||'''3'''–1||bgcolor="#6495ed"| ||1–'''3'''||'''3'''–1||'''3'''–1
|-
|align=right|'''[[Paykanباشگاه Tehranوالیبال VCپیکان|Paykanپیکان تهران]]'''||'''3'''–1||'''3'''–0||'''3'''–1||'''3'''–0||'''3'''–1||bgcolor="#6495ed"| ||'''3'''–1||'''3'''–0
|-
|align=right|'''[[Persepolisباشگاه Tehranوالیبال VCپرسپولیس|Persepolisپرسپولیس تهران]]'''||'''3'''–1||'''3'''–2||'''3'''–2||'''3'''–0||1–'''3'''||1–'''3'''||bgcolor="#6495ed"| ||2–'''3'''
|-
|align=right|'''[[Petrochimiباشگاه Bandarوالیبال Imamپتروشیمی VCبندر امام|Petrochimiپتروشیمی بندر امام]]'''||'''3'''–1||1–'''3'''||'''3'''–1||0–'''3'''||1–'''3'''||'''3'''–0||2–'''3'''||bgcolor="#6495ed"|
|}