تفاوت میان نسخه‌های «لیگ برتر والیبال ایران ۱۳۸۹»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|}
 
== مرحله حذفی ==
 
=== دور تعیین سقوط کننده ===
{{col-begin}}
{{col-break}}
{{2TeamBracket-Tennis3
| RD1=تعیین سقوط کننده
 
| score-width=20
| team-width=150
 
| RD1-seed1=A5
| RD1-team1=[[Azad University Tehran VC|Azad University]]
| RD1-score1-1='''۳'''
| RD1-score1-2=۲
| RD1-score1-3=۲
| RD1-seed2=B6
| RD1-team2='''[[Javaheri Gonbad VC|Javaheri Gonbad]]'''
| RD1-score2-1=۱
| RD1-score2-2='''۳'''
| RD1-score2-3='''۳'''
}}
{{col-break}}
{{2TeamBracket-Tennis3
| RD1=تعیین سقوط کننده
 
| score-width=20
| team-width=150
 
| RD1-seed1=B5
| RD1-team1='''[[Petrochimi Bandar Imam VC|Petrochimi]]'''
| RD1-score1-1='''۳'''
| RD1-score1-2='''۳'''
| RD1-score1-3=—
| RD1-seed2=A5
| RD1-team2=[[Erteashat Sanati Tehran VC|Erteashat Sanati]]
| RD1-score2-1=۱
| RD1-score2-2=۰
| RD1-score2-۳=—
}}
{{col-end}}
 
=== رده نهم تا دوازدهم ===
{{col-begin}}
{{col-break}}
{{2TeamBracket-Tennis3
| RD1=رقابت برای نهم تا دوازدهم
 
| score-width=20
| team-width=150
 
| RD1-seed1=A5
| RD1-team1='''[[Pishgaman Kavir Yazd VC|Pishgaman Kavir]]'''
| RD1-score1-1=۳
| RD1-score1-2=۱
| RD1-score1-3='''۴'''
| RD1-seed2=B5
| RD1-team2=[[Persepolis Tehran VC|Persepolis]]
| RD1-score2-1=۰
| RD1-score2-2=۳
| RD1-score2-3='''۳'''
}}
{{col-break}}
{{2TeamBracket-Tennis3
| RD1=مکان یازدهم تا دوازدهم
 
| score-width=20
| team-width=150
 
| RD1-seed1=A6
| RD1-team1=[[Bank Keshavarzi Tehran VC|Bank Keshavarzi]]
| RD1-score1-1=۲
| RD1-score1-2=۱
| RD1-score1-3='''۳'''
| RD1-seed2=B6
| RD1-team2='''[[Aluminium Al-Mahdi Hormozgan VC|Aluminium]]'''
| RD1-score2-1=۳
| RD1-score2-2=۳
| RD1-score2-3='''۶'''
}}
{{col-end}}
 
=== ۸ تیم بالای جدول ===
{{8TeamBracket-Basketball|
| RD1=Quarterfinals
| RD2=Semifinals
| RD3=Final
| 3rd=3rd place
 
| score-width=20
| team-width=150
 
| RD1-seed1=A1
| RD1-team1='''[[Saipa Alborz VC|Saipa]]'''
| RD1-seed2=B4
| RD1-team2=[[Heyat Volleyball Urmia VC|HV Urmia]]
| RD1-score1-1='''۳'''
| RD1-score2-1=۰
| RD1-score1-2='''۳'''
| RD1-score2-2=۱
| RD1-score1-3=—
| RD1-score2-3=—
| RD1-seed3=B2
| RD1-team3='''[[Kalleh Mazandaran VC|Kalleh]]'''
| RD1-seed4=A3
| RD1-team4=[[Damash Gilan VC|Damash]]
| RD1-score3-1='''۳'''
| RD1-score4-1=۰
| RD1-score3-2='''۳'''
| RD1-score4-2=۱
| RD1-score3-3=—
| RD1-score4-3=—
| RD1-seed5=B1
| RD1-team5='''[[Paykan Tehran VC|Paykan]]'''
| RD1-seed6=A4
| RD1-team6=[[Heyat Volleyball Kerman VC|HV Kerman]]
| RD1-score5-1='''۳'''
| RD1-score6-1=۱
| RD1-score5-2='''۳'''
| RD1-score6-2=۱
| RD1-score5-3=—
| RD1-score6-3=—
| RD1-seed7=A2
| RD1-team7='''[[Barij Essence Kashan VC|Barij Essence]]'''
| RD1-seed8=B3
| RD1-team8=[[Aboumoslem Khorasan VC|Aboumoslem]]
| RD1-score7-1='''۳'''
| RD1-score8-1=۱
| RD1-score7-2=۲
| RD1-score8-2='''۳'''
| RD1-score7-3='''۳'''
| RD1-score8-3=۰
| RD2-seed1=A1
| RD2-team1='''[[Saipa Alborz VC|Saipa]]'''
| RD2-seed2=B2
| RD2-team2=[[Kalleh Mazandaran VC|Kalleh]]
| RD2-score1-1='''۳'''
| RD2-score2-1=۱
| RD2-score1-2=۰
| RD2-score2-2='''۳'''
| RD2-score1-3='''۳'''
| RD2-score2-3=۱
| RD2-seed3=B1
| RD2-team3='''[[Paykan Tehran VC|Paykan]]'''
| RD2-seed4=A2
| RD2-team4=[[Barij Essence Kashan VC|Barij Essence]]
| RD2-score3-1='''۳'''
| RD2-score4-1=۲
| RD2-score3-2=۲
| RD2-score4-2='''۳'''
| RD2-score3-3='''۳'''
| RD2-score4-3=۰
| RD3-seed1=A1
| RD3-team1=[[Saipa Alborz VC|Saipa]]
| RD3-seed2=B1
| RD3-team2='''[[Paykan Tehran VC|Paykan]]'''
| RD3-score1-1=۲
| RD3-score2-1='''۳'''
| RD3-score1-2=۱
| RD3-score2-2='''۳'''
| RD3-score1-3=—
| RD3-score2-3=—
| 3rd-seed1=B2
| 3rd-team1='''[[Kalleh Mazandaran VC|Kalleh]]
| 3rd-seed2=A2
| 3rd-team2=[[Barij Essence Kashan VC|Barij Essence]]
| 3rd-score1-1=۰
| 3rd-score2-1='''۳
| 3rd-score1-2='''۳
| 3rd-score2-2=۰
| 3rd-score1-3='''۳
| 3rd-score2-3=۱
}}
 
{{4TeamBracket-Tennis3-with third
| RD1= مکان پنجم تا هشتم
| RD2= مکان پنجم
| 3rd= مکان هفتم
 
| score-width=20
| team-width=150
 
| RD1-seed1=B4
| RD1-team1=[[Heyat Volleyball Urmia VC|HV Urmia]]
| RD1-score1-1='''۳'''
| RD1-score1-2=۱
| RD1-score1-3=<small>WD</small>
| RD1-seed2=A3
| RD1-team2='''[[Damash Gilan VC|Damash]]'''
| RD1-score2-1=۲
| RD1-score2-2='''۳'''
| RD1-score2-3=&nbsp;
 
| RD1-seed3=A4
| RD1-team3='''[[Heyat Volleyball Kerman VC|HV Kerman]]'''
| RD1-score3-1='''۳'''
| RD1-score3-2=&nbsp;
| RD1-score3-3=—
| RD1-seed4=B3
| RD1-team4=[[Aboumoslem Khorasan VC|Aboumoslem]]
| RD1-score4-1=۱
| RD1-score4-2=<small>WD</small>
| RD1-score4-3=—
 
| RD2-seed1=A3
| RD2-team1='''[[Damash Gilan VC|Damash]]'''
| RD2-score1-1='''۳'''
| RD2-score1-2=—
| RD2-score1-3=—
| RD2-seed2=A4
| RD2-team2=[[Heyat Volleyball Kerman VC|HV Kerman]]
| RD2-score2-1=۰
| RD2-score2-2=—
| RD2-score2-3=—
 
| 3rd-seed1=B4
| 3rd-team1='''[[Heyat Volleyball Urmia VC|HV Urmia]]
| 3rd-score1-1=&nbsp;
| 3rd-score1-2=—
| 3rd-score1-3=—
| 3rd-seed2=B3
| 3rd-team2=[[Aboumoslem Khorasan VC|Aboumoslem]]
| 3rd-score2-1=<small>WD</small>
| 3rd-score2-2=—
| 3rd-score2-3=—
}}
 
==== یک‌چهارم نهایی ====
سایپا – هیئت ارومیه؛
{{Vb res start 2}}
{{Vb res 2|۶ آوریل|'''[[Saipa Alborz VC|Saipa Alborz]]'''|3–0|[[Heyat Volleyball Urmia VC|Heyat Volleyball Urmia]]|26–24|25–21|25–19|||76–64}}
{{Vb res 2|۱۰ آوریل|[[Heyat Volleyball Urmia VC|Heyat Volleyball Urmia]]|1–3|'''[[Saipa Alborz VC|Saipa Alborz]]'''|22–25|23–25|25–19|18–25||88–94}}
|}
کاله – داماش؛
{{Vb res start 2}}
{{Vb res 2|۶ آوریل|'''[[Kalleh Mazandaran VC|Kalleh Mazandaran]]'''|3–0|[[Damash Gilan VC|Damash Gilan]]|25–22|25–22|25–22|||75–66}}
{{Vb res 2|۱۰ آوریل|[[Damash Gilan VC|Damash Gilan]]|1–3|'''[[Kalleh Mazandaran VC|Kalleh Mazandaran]]'''|27–29|15–25|25–23|22–25||89–102}}
|}
پیکان – هیئت کرمان؛
{{Vb res start 2}}
{{Vb res 2|۶ آوریل|'''[[Paykan Tehran VC|Paykan Tehran]]'''|3–1|[[Heyat Volleyball Kerman VC|Heyat Volleyball Kerman]]|25–20|23–25|25–20|25–19||98–84}}
{{Vb res 2|۱۰ آوریل|[[Heyat Volleyball Kerman VC|Heyat Volleyball Kerman]]|1–3|'''[[Paykan Tehran VC|Paykan Tehran]]'''|18–25|17–25|25–21|21–25||81–96}}
|}
باریج اسانس – ابومسلم؛
{{Vb res start 2}}
{{Vb res 2|۶ آوریل|'''[[Barij Essence Kashan VC|Barij Essence Kashan]]'''|3–1|[[Aboumoslem Khorasan VC|Aboumoslem Khorasan]]|25–23|25–15|22–25|25–13||97–76}}
{{Vb res 2|۱۰ آوریل|'''[[Aboumoslem Khorasan VC|Aboumoslem Khorasan]]'''|3–2|[[Barij Essence Kashan VC|Barij Essence Kashan]]|25–23|24–26|25–22|29–31|15–12|118–114}}
{{Vb res 2|۱۳ آوریل|'''[[Barij Essence Kashan VC|Barij Essence Kashan]]'''|3–0|[[Aboumoslem Khorasan VC|Aboumoslem Khorasan]]|25–21|25–23|25–19|||75–63}}
|}
 
==== نیمه‌نهایی ====
سایپا – کاله؛
{{Vb res start 2}}
{{Vb res 2|۲۰ آوریل|'''[[Saipa Alborz VC|Saipa Alborz]]'''|3–1|[[Kalleh Mazandaran VC|Kalleh Mazandaran]]|25–19|25–19|22–25|25–18||97–81}}
{{Vb res 2|۲۴ آوریل|'''[[Kalleh Mazandaran VC|Kalleh Mazandaran]]'''|3–0|[[Saipa Alborz VC|Saipa Alborz]]|25–21|25–19|25–23|||75–63}}
{{Vb res 2|۲۷ آوریل|'''[[Saipa Alborz VC|Saipa Alborz]]'''|3–1|[[Kalleh Mazandaran VC|Kalleh Mazandaran]]|30–28|25–22|24–26|25–22||104–98}}
|}
 
پیکان – باریج اسانس؛
{{Vb res start 2}}
{{Vb res 2|۲۰ آوریل|'''[[Paykan Tehran VC|Paykan Tehran]]'''|3–2|[[Barij Essence Kashan VC|Barij Essence Kashan]]|25–15|18–25|27–29|25–19|16–14|111–102}}
{{Vb res 2|۲۴ آوریل|'''[[Barij Essence Kashan VC|Barij Essence Kashan]]'''|3–2|[[Paykan Tehran VC|Paykan Tehran]]|22–25|25–21|25–18|20–25|15–12|107–101}}
{{Vb res 2|۲۷ آوریل|'''[[Paykan Tehran VC|Paykan Tehran]]'''|3–0|[[Barij Essence Kashan VC|Barij Essence Kashan]]|25–14|25–23|25–21|||75–58}}
|}
 
==== مکان سوم ====
کاله – باریج اسانس؛
{{Vb res start 2}}
{{Vb res 2|04 مه|'''[[Barij Essence Kashan VC|Barij Essence Kashan]]'''|3–0|[[Kalleh Mazandaran VC|Kalleh Mazandaran]]|25–17|25–21|25–22|||75–60}}
{{Vb res 2|۱۱ مه|'''[[Kalleh Mazandaran VC|Kalleh Mazandaran]]'''|3–0|[[Barij Essence Kashan VC|Barij Essence Kashan]]|25–19|25–23|25–22|||75–64}}
{{Vb res 2|۱۸ مه|[[Barij Essence Kashan VC|Barij Essence Kashan]]|1–3|'''[[Kalleh Mazandaran VC|Kalleh Mazandaran]]'''|25–22|20–25|22–25|18–25||85–97}}
|}
 
==== نهایی ====
سایپا – پیکان؛
{{Vb res start 2}}
{{Vb res 2|۴ مه|[[Saipa Alborz VC|Saipa Alborz]]|2–3|'''[[Paykan Tehran VC|Paykan Tehran]]'''|21–25|25–20|23–25|25–18|17–19|111–107}}
{{Vb res 2|۱۱ مه|'''[[Paykan Tehran VC|Paykan Tehran]]'''|3–1|[[Saipa Alborz VC|Saipa Alborz]]|25–19|16–25|25–18|25–23||91–85}}
|}
== دور پایانی ==
=== رتبه‌بندی ===