تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Amin shahin55/صفحه تمرین»

{{تبار| شاه | | | | رکن | | | | نصر | | | | | | | | |شاه=شاه علی |رکن=رکن‌الدین محمود |نصر='''شاه نصرت'''{{سخ}}<small>حاکم سیستان{{سخ}}۷۲۸–۷۳۱</small>}}
{{تبار| |!| | | |,|-|^|-|.| | | |!| | | | | | | | | ||}}
{{تبار| سلط | | عزا | | قطب | | شاه | | | | | | | | | | | | |سلط=سلطان محمود |عزا='''ملک عزالدین'''{{سخ}}<small>حاکم سیستان{{سخ}}۷۳۳–۷۸۴</small> |قطب='''ملک قطب‌الدین اول'''{{سخ}}<small>حاکم سیستان{{سخ}}۷۳۱–۷۴۷</small>|شاه=شاه محمدشاهزاده}}
{{تبار| | | | | |!| | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | | | |}}
{{تبار| | | | | قطب | | تاج | | شاه| | | | | | | | | | | | | |شاه=شاه علی|تجج=تاج‌الدین اول |قطب='''ملک قطب‌الدین دوم'''{{سخ}}<small>حاکم سیستان{{سخ}}۷۸۴–۷۸۵</small> |تاج='''تاج‌الدین نصر'''{{سخ}}<small>حاکم سیستان{{سخ}}۷۴۷–۷۵۱</small>|رکن=رکن‌الدین}}
{{تبار| | | | | | | | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | | | |}}
 
{{تبار| | | | | خوا |-| نظا| | شاه | | | | | | | | | | | | |نظا='''ملک تاج الدین شاه شاهان'''{{سخ}}<small>حاکم سیستان{{سخ}}۷۸۵–۸۰۵</small>|خوا=دختر [[شاهزاده علی]] |شاه=پسرشمس شاهزادهالدین علی}}
{{تبار| | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | |}}
{{تبار| | | | | | | | |,|-|-|-|-|'| | | | | | | | | | | | | |}}
۲۱۵

ویرایش