تفاوت میان نسخه‌های «نظریه انسداد»

ب) عدم جواز رجوع ابتدائی به اصول عملیه ؛
ج) عدم جواز عمل [[مجتهد]] به فتوای مجتهدی دیگر.
۵. اکنون که احتیاط واجب نشد، اگر به موهومات و مشکوکات عمل گردد و مظنونات کنار گذاشته شود ترجیح مرجوح بر راجح لازم می‌آید که قبیح است؛ بنابراین، [[عقل]] به طور مستقل حکم می‌کند که باید نسبت به تکالیف معلوم بالاجمال، اطاعت ظنی کرد؛ در نتیجه، مطلق ظن حجیت می‌یابمی‌یابد.
 
== پانویس ==
۱۳

ویرایش