گوریو: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۱۳۶ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
حذف مطالب اشتباه
(تصحیح شد. در هیچ منابع معتبر انگلیسی این خاندان‌های کره‌ای امپراتوری نامیده نمیشوند و در رده‌بندی پادشاهی (kingdom) هستند. تنها چین امپراتوری بود.)
(حذف مطالب اشتباه)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
| ۲۴|| [[ون جونگ]]|| ۱۲۱۴–۱۲۷۴|| پسر [[گوجونگ از گوریو|گوجونگ]]|| ۱۲۵۹–۱۲۷۴
|-
| ۲۵|| [[چونگ نیول]]|| ۱۲۳۶–۱۳۰۸|| پسر [[ون جونگ]] تقریباًتقریبا از زمان اواسط و اواخر حکومت این پادشاه و بعد از آن قدرت خاندان سلطنتی ضعیف شدهشد و به دست افرادی همچون [[دویگسونگدوک دوئگیچولیسونگ گی یچول]] که از مغولان سلسله [[دودمان یوآن|یوآن]] بودند افتاد.|| ۱۲۷۴–۱۳۰۸
|-
| ۲۶|| [[چونگ سون]]|| ۱۲۷۵–۱۳۲۵|| پسر [[چونگ نیول]]|| ۱۳۰۸–۱۳۱۳
|-
| ۲۷||[[چونگ سوک از گوریو|چونگ سوک]] || ۱۲۹۴–۱۳۳۹|| پسر [[چونگ سون از گوریو|چونگ سون]] پس از رسیدن به امپراتوری در سال ۱۳۱۴ تا سال ۱۳۳۰ حکومت کرد ولی پس از این که پسرش [[چونگ‌هیه از گوریو|چونگ هیه]] را در سال ۱۳۲۱ به دنیا آورد موقعیت ولیعهد سابق (الجایتو نوه امپراتور چونگ نیول) متزلزل شد به همین خاطر الجایتو با امپراتور یوآن [[یینگ زونگ]] برای عزل [[چونگ سوک از گوریو|چونگ سوک]] همدست و [[چونگ سوک از گوریو|چونگ سوک]] را در سال ۱۳۳۰ از حکومت برکنار و به [[تبت (بوکان)|تبت]] تبعید کردند.|| ابتدا از ۱۳۱۳ تا ۱۳۳۰
| ۲۷||[[چونگ سوک از گوریو|چونگ سوک اول]]|| ۱۲۹۴–۱۳۳۹|| پسر [[چونگ سون از گوریو|چونگ سون]]|| ۱۳۱۳–۱۳۳۰
|-
| ۲۸|| [[چونگ هیه از گوریو|چونگ هیه اول]]|| ۱۳۱۵–۱۳۴۴|| پسر [[چونگ سوک از گوریو|چونگ سوک اول]] این<nowiki/>این پادشاه که درسالدر سال ۱۳۳۰ پس از برکناری پدرش برای به فرمانرواییدست رسیدهگرفتن بودحکومت سرانجامتوسط با[[یینگ کودتایزونگ]] کهامپراتور برادر[[دودمان زادهیوآن|یوآن]] اشبه [[چونگگوریو]] سوکفرستاده دومشده ازبود گوریو|چونگسرانجام سوکدر دومسال ۱۳۳۲ توسط امپراتور بعدی [[دودمان یوآن|یوآن]] علیه[[تای ویدینگ برپایوآن|تای کرددینگ]] از پادشاهیحکومت عزل و تبعیدبه شد[[دودمان ویوآن|یوآن]] دوفرستاده سالشد پسو ازپدرش تبعیدمجدداً نیزبه پادشاهی مردرسید.|| ۱۳۳۰–۱۳۳۲ابتدا از ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲
|-
| ۲۷||[[چونگ سوک دوم از گوریو|چونگ سوک دوم]] || ۱۲۹۴–۱۳۳۹|| پسر [[چونگ سون از گوریو|چونگ سون]] این پادشاه بهکه واسطه انتقام جویی [[چونگ هیه دومپس از گوریو|چونگعزل هیه دوم]] که با سلسله [[سلسله یوآن|یوآن]]پسرش برای عزل [[چونگ سوکبار دوم ازدر گوریو|چونگسال سوک۱۳۳۲ دوم]] ازبه پادشاهی همدسترسیده شدهبود بودسرانجام در سال ۱۳۳۹ دربر جنگیاثر بهبیماری فرماندهی [[چونگ هیه دوم از گوریودرگذشت.||چونگ هیهبار دوم]] (پادشاه جیندوک) برای گرفتن پادشاهی از وی۱۳۳۲ درگرفتتا به واسطه تیری کشته شد.|| ۱۳۳۲–۱۳۳۹۱۳۳۹
|-
| ۲۸||[[چونگ‌هیه از گوریو|چونگ هیه]]|| ۱۳۱۵–۱۳۴۴|| پسر [[چونگ سوک از گوریو|چونگ سوک]] این پادشاه که پس از مرگ پدرش در سال ۱۳۳۹ و برای بار دوم به پادشاهی رسیده بود تمام اوقات خود را به عیاشی و خوشگذرانی می‌گذراند. سرانجام عیاشی های این پادشاه سبب نفرت مردم و تعدادی از مقامات از وی شد تا این که سرانجام وی در سال ۱۳۴۴ از حکومت عزل و به شهرستان یوئانگ در [[دودمان یوآن|یوآن]] تبعید شد و در آن جا به خاطر خوردن نارنگی مسمومی از دنیا رفت|| بار دوم از ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۴
| ۲۸||[[چونگ هیه دوم از گوریو|چونگ هیه دوم]] (پادشاه جیندوک)|| ۱۳۱۵–۱۳۴۴|| پسر [[چونگ سوک از گوریو|چونگ سوک اول]]|| ۱۳۳۹–۱۳۴۴
|-
| ۲۹|| [[چونگ موک از گوریو|چونگ موک]]|| ۱۳۳۷–۱۳۴۸|| پسر [[چونگ هیه دوم از گوریو|چونگ هیه دوم]]|| ۱۳۴۴–۱۳۴۸
|-
| ۳۰|| [[چونگ جونگ از گوریو|چونگ جونگ]]|| ۱۳۳۸–۱۳۵۱|| پسر [[چونگ هیه دومچونگ‌هیه از گوریو|چونگ هیه دوم]] توسطدر ده سالگی [[دویگسونگدوک دوئگیچولیسونگ گی یچول]] ازاو حکومترا عزلبه وامپراتوری تبعیدرساند و سپسدر توسطسینزده سالگی [[دویگسونگدوک یسونگ گی دوئگیچولیچول]] بهاو واسطهرا زهریاز مسمومحکومت شد.عزل اینو پادشاهبا تازهر حدی برای احیای دوباره گوریو تلاشمسموم کرد. اما موفق نشد.در درقسمتیقسمتی از سریال [[سرنوشت (مجموعه تلویزیونی)|سرنوشت]] لحظه مسموم شدن و مرگ این پادشاه توسط [[دویگسونگدوک دوئگیچولیسونگ گی یچول]] رابه نمایش نشاندرآمده داده‌استاست.|| ۱۳۴۸–۱۳۵۱
|-
| ۳۱|| [[گنگ‌مین گوریو|گونگمین]]|| ۱۳۳۰–۱۳۷۴|| پسر [[چونگ سوک از گوریو|چونگ سوک اول]] که از کودکی در [[سلسلهدودمان یوآن|یوآن]] بزرگ شده بود.|| ۱۳۵۱–۱۳۷۴
|-
| ۳۲|| [[یو از گوریو|یو]]|| ۱۳۶۵–۱۳۸۹|| پسر [[گنگ‌مین گوریو|گونگمین]]|| ۱۳۷۴–۱۳۸۸
۱۱

ویرایش