تفاوت میان نسخه‌های «انیس (روزنامه)»

[روزنامه 'انیس' افغانستان هشتاد ساله شد
[https://www.bbc.com/persian/afghanistan/story/2007/05/070505_s-anis-anniversary.shtml]
#. هویت انیس نویسـنده و اثر پیش آهنگان ژورنالیزم افغانسـتان « زرین انزور » به نقل از قول کتاب « سـال انیس » تخلیص و اقتباس ازآرام ارزگانی در وبگاه نی
 
[http://www.kotiposti.net/msaleha/nai_7/sh-7/p-9.html]
{{روزنامه‌های افغانستان}}
[[رده:مطبوعات افغانستان]]