تفاوت میان نسخه‌های «انیس (روزنامه)»

برچسب: برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند
 
 
 
== تاریخچه ==
== محل نشر و تیراژ ==
محل نشر و تیراژ: مطبعه انیس در کابل تیراژ شماره ی اول آن ۴۵ نسخه بود (کتاب سال انیس، ص ۳۲ ) از آن به بعد از ۱۰۰ تا ۵۰۰ نسخه بالا رفت و بعد از شماره سوم به یکهزار شماره بلند رفته و یکی از پر فروش ترین و محبوبترین روزنامه در تاریخ مطبوعات افغانستان به شمار می رود تیراژ انیس در سالهای بعد و دوره های دیگر به ده هزار و بیشتر از آن ارتقأ نمود.
قطع و نحوه چاپ زبان نشریه : قطع روزنامه ی انیس در مدت پنج سال اول نشرات به اندازه یی دو ۲۰/۲۸ سانتی متر در جهان الی دوازده صفحه شکل دهی شده بود. هر صفحه دارای دو ستون مطالب بود در سال ۱۳۱۱ ش /1932م قطع انیس به ۳۰/۴۰ سانتی متر تغییر نمود و صفحات آن بین ۸ الی ۴ صفحه گسترش یافت در سال ۱۳۳۰ ش/ 1951م. قطع روزنامه انیس ۶۰/۸۰ سانتی متر بزرگتر شد. جریده ی انیس در اوایل در مطبعه ی رفیق چاپ می شد. زمانیکه مؤسس آن توانائی مالی بیشتری پیدا نمود در مطبعه ی شخصی انیس به نشر می رسید.
== قطع و نحوه چاپ و زبان نشریه ==
در دوره ی سلطنت محمد نادرشاه، جریده انیس در سال ۱۳۱۳ ش /1934م. نشریه و یا روزنامه دولتی شد و دولت وقت روزنامه انیس را به عنوان بیانگر اهداف دولت اعلان نمود.
قطع و نحوه چاپ زبان نشریه : قطع روزنامه ی انیس در مدت پنج سال اول نشرات به اندازه یی دو ۲۰/۲۸ سانتی متر در جهان الی دوازده صفحه شکل دهی شده بود. هر صفحه دارای دو ستون مطالب بود در سال ۱۳۱۱ ش /1932م قطع انیس به ۳۰/۴۰ سانتی متر تغییر نمود و صفحات آن بین ۸ الی ۴ صفحه گسترش یافت در سال ۱۳۳۰ ش/ 1951م. قطع روزنامه انیس ۶۰/۸۰ سانتی متر بزرگتر شد. جریده ی انیس در اوایل در مطبعه ی رفیق چاپ می شد. زمانیکه مؤسس آن توانائی مالی بیشتری پیدا نمود در مطبعه ی شخصی انیس به نشر می رسید.
== پیشینه ==
روزنامه انیس در سال ۱۳۰۴ در هرات تاسیس گردیده در سال ۱۳۰۶ در زمان شاه امان اله از هرات به کابل انقال گردید. منحیث یک جریده غیر دولتی آغز بکار نمود.
{{سرخط}}در دوره ی سلطنت محمد نادرشاه، جریده انیس در سال ۱۳۱۳ ش /1934م. نشریه و یا روزنامه دولتی شد و دولت وقت روزنامه انیس را به عنوان بیانگر اهداف دولت اعلان نمود.
در دوره محمد ظاهر شاه، جریده انیس به روزنامه ارتقأ نموده و ارگان نشراتی دولت افغانستان شناخته شد . این روزنامه در مطبعه ی دولتی کابل چاپ می گردید و به ۱۲ صفحه گسترش یافت . روزنامه انیس در دوره صدارت محمد موسی شفیق (قوس۱۳۵۲ ش/ 1973م.) با روزنامه دومی ومعتبرکشور(اصلاح)یکجا شده و" یک ادارۀ روابط عامه در چوکات حکومت تأسیس گردید... ایندو روزنامه به حیث روزنامه بزرگ ملی مدغم شد که همزمان در همه ولایات افغانستان توزیع می گردید » (۱۵)
«... مؤسسات نشراتی تحت ادارۀ حکومت را به دستگاه های فارغ از مداخلت حکومت در آوردن ، جز سیاست حکومت شفیق گردانیده و برای این کار اساسنامه های جدید برای مؤسسات نشراتی در حال تدوین قرار داده شد و ادغام روزنامه های اصلاح و انیس نخستین تجربه در این ساحه بود روزنامه جدید بنام (اصلاح-انیس) مسمی گردید. نامگذاری این جریده یک مسأله اساسی بود زیرا پادشاه محمد ظاهر شاه نمی خواست نام (اصلاح) از بین برده شود. روزنامه ( اصلاح-انیس) دارای صفحات تیراژ و اعلانات زیادی شد برای بار اول در تاریخ کشور یک روزنامه هم زمان به همه شهر های عمدۀ کشور توزیع گردید. حکومت (موسی شفیق) برای ( اصلاح- انیس) آزادی های وسیع نشراتی داد ... ولی کمونیست ها از این آزادی ، برای اذیت حکومت یا کمک به داعیه چپی ها استفادۀ سؤ نمودند و با درک این مطلب این روزنامه در یک چوکات سالم قرار گرفت تیراژ (اصلاح- انیس) از ۲۰۰۰ شماره به هشت هزار شماره ارتقأ نمود.... »"(۱۶)