تفاوت میان نسخه‌های «انیس (روزنامه)»

 
 
== زندگی نامه غلام محی الدین انیس ==
خانوادۀ غلام محی الدین انیس اصلاً از منطقۀ مقر ولایت تاریخی غزنی منسـوب به قوم جمال خیل بوده، جد وی بنابر پاره ای عوامل به ترک وطن مجبور و به مصر رفت و این مقارن به فرمانروائی شـاه مسـتبد و مطلق العنان امیر عبدالرحمن خان بود که خانواده ها و شـخصیت های زیادی را به بهانه های مختلف از وطن بیرون کرد و بنام فرار و تبعید از خانه بی خانه، و از وطن بی وطن سـاخت در جملۀ همین اشـخاص جد محی الدین انیس که طبیب چشـم بود و بعد فرزندش غلام نقشـبند ( پدر محی الدین ) راه پدر را دنبال نمود و به شـغل او اشـتغال ورزید.
غلام محی الدین انیس در کشـور مصر نشو و نما یافته اسـت. به تشـویق محمد اسـمعیل مشـهور به افندی که در آن وقت از طرف افغانسـتان برای خریدن ماشـین های طباعتی به مصر رفته بود به افغانسـتان آمد و مدت دو سـال در مدرسـه سـعیدیه هرات اقامت نمود.
انیس که به زبان عربی تسـلط داشـت هنگام اقامت در هرات به آموزش زبان و ادبیات دری پرداخت. وی که از همه بیشـتر با سـرور جویا محشـور گردید و با او موانسـت برقرار نمود، به توجه جویا و فیاضی مدرس مدرسـه سـعیدیه خود را با زبان و ادبیات دری به سـرعت پر مایه سـاخت. انیس در هرات به تحریر و طبع کتاب « ندای کلبه معارف یا حقوق ملت » که در واقع نخسـتین اثریسـت که در هرات چاپ شـده اسـت توفیق یافت. این کتاب رومان گونه که به قول نویسـنده پیش آهنگان ژورنالیزم باتکای مجله « آواز » نخسـین اثریسـت که در کشـور طبع شده اسـت. از آزادی و قانون سـخن میزند از دو عنصر ارجمندی که مشـروطه خواهان اول نیز در راه وصول به آن یعنی به گناه حق خواهی و قانون طلبی به زندان های مخوف اسـتبداد کشـانیده شـدند و رگبار گلوله های آشـین به اسـتقبال آنان برخاسـته بود
== محل نشر و تیراژ ==
مطبعه انیس در کابل تیراژ شماره ی اول آن ۴۵ نسخه بود (کتاب سال انیس، ص ۳۲ ) از آن به بعد از ۱۰۰ تا ۵۰۰ نسخه بالا رفت و بعد از شماره سوم به یکهزار شماره بلند رفته و یکی از پر فروش ترین و محبوبترین روزنامه در تاریخ مطبوعات افغانستان به شمار می رود تیراژ انیس در سالهای بعد و دوره های دیگر به ده هزار و بیشتر از آن ارتقأ نمود.