تفاوت میان نسخه‌های «انیس (روزنامه)»

مطبعه انیس در کابل تیراژ شماره ی اول آن ۴۵ نسخه بود (کتاب سال انیس، ص ۳۲ ) از آن به بعد از ۱۰۰ تا ۵۰۰ نسخه بالا رفت و بعد از شماره سوم به یکهزار شماره بلند رفته و یکی از پر فروش ترین و محبوبترین روزنامه در تاریخ مطبوعات افغانستان به شمار می رود تیراژ انیس در سالهای بعد و دوره های دیگر به ده هزار و بیشتر از آن ارتقأ نمود.
 
== قطع و نحوه چاپ و زبان نشریه ==
قطع روزنامه یروزنامهٔ انیس در مدت پنج سال اول نشرات به اندازه یی دو ۲۰/۲۸ سانتی مترسانتی‌متر در جهان الی دوازده صفحه شکل دهی شده بود. هر صفحه دارای دو ستون مطالب بود در سال ۱۳۱۱ ش /1932م۱۹۳۲م قطع انیس به ۳۰/۴۰ سانتی مترسانتی‌متر تغییر نمود و صفحات آن بین ۸ الی ۴ صفحه گسترش یافت در سال ۱۳۳۰ ش/ 1951م۱۹۵۱م. قطع روزنامه انیس ۶۰/۸۰ سانتی مترسانتی‌متر بزرگتر شد. جریده یجریدهٔ انیس در اوایل در مطبعه یمطبعهٔ رفیق چاپ می شدمی‌شد. زمانیکه مؤسس آن توانائی مالی بیشتری پیدا نمود در مطبعه یمطبعهٔ شخصی انیس به نشر می رسیدمی‌رسید.
 
== پیشینه ==
روزنامه انیس در سال ۱۳۰۴ در هرات تاسیس گردیده در سال ۱۳۰۶ در زمان شاه امان اله از هرات به کابل انقال گردید. منحیث یک جریده غیر دولتی آغز بکار نمود.