تفاوت میان نسخه‌های «انیس (روزنامه)»

←‏پیشینه: ابرابزار
(←‏پیشینه: ابرابزار)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
(←‏پیشینه: ابرابزار)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
== پیشینه ==
روزنامه انیس در سال ۱۳۰۴ در هرات تأسیستاسیس گردیده در سال ۱۳۰۶ در زمان شاه امان اله از هرات به کابل انتقالانقال گردید. منحیث یک جریده غیردولتیغیر آغازدولتی آغز بکار نمود.
{{سرخط}}در دورهٔدوره ی سلطنت محمد نادرشاه، جریده انیس در سال ۱۳۱۳ ش /۱۹۳۴م1934م. نشریه و یا روزنامه دولتی شد و دولت وقت روزنامه انیس را به عنوان بیانگر اهداف دولت اعلان نمود.
در دوره محمد ظاهر شاه، جریده انیس به روزنامه ارتقأ نموده و ارگان نشراتی دولت افغانستان شناخته شد . این روزنامه در مطبعهٔمطبعه ی دولتی کابل چاپ می‌گردیدمی گردید و به ۱۲ صفحه گسترش یافت . روزنامه انیس در دوره صدارت محمد موسی شفیق (قوس۱۳۵۲ ش/ ۱۹۷۳م1973م.) با روزنامه دومی ومعتبرکشور (اصلاح) یکجا شده و" یک ادارهٔادارۀ روابط عامه در چوکات حکومت تأسیس گردید… اینگردید... دوایندو روزنامه به حیث روزنامه بزرگ ملی مدغم شد که همزمان در همه ولایات افغانستان توزیع می‌گردیدمی گردید » (۱۵)
«... مؤسسات نشراتی تحت ادارهٔادارۀ حکومت را به دستگاه‌هایدستگاه های فارغ از مداخلت حکومت درآوردن،در آوردن ، جز سیاست حکومت شفیق گردانیده و برای این کار اساسنامه‌هایاساسنامه های جدید برای مؤسسات نشراتی در حال تدوین قرار داده شد و ادغام روزنامه‌هایروزنامه های اصلاح و انیس نخستین تجربه در این ساحه بود روزنامه جدید بنام (اصلاح-انیس) مسمی گردید. نامگذاری این جریده یک مسئلهمسأله اساسی بود زیرا پادشاه محمد ظاهر شاه نمی‌خواستنمی خواست نام (اصلاح) از بین برده شود. روزنامه ( اصلاح-انیس) دارای صفحات تیراژ و اعلانات زیادی شد برای بار اول در تاریخ کشور یک روزنامه هم‌زمانهم زمان به همه شهرهایشهر های عمدهٔعمدۀ کشور توزیع گردید. حکومت (موسی شفیق) برای ( اصلاح- انیس) آزادی‌هایآزادی های وسیع نشراتی داد ... ولی احزابکمونیست چپیها از این آزادی،آزادی ، برای اذیت حکومت یا کمک به داعیه چپی‌هاچپی ها استفادهٔاستفادۀ سؤ نمودند و با درک این مطلب این روزنامه در یک چوکات سالم قرار گرفت تیراژ (اصلاح- انیس) از ۲۰۰۰ شماره به هشت هزار شماره ارتقأ نمود…نمود.... »" (۱۶)
در دورهٔدوره ی زمامداری داود (۱۳۵۳–۱۳۵۷ش۱۳۵۳-۱۳۵۷ش) روزنامه انیس یکی از ارگان‌هایارگان های معتبر نشراتی دولت درآمددر آمد و تیراژ آن به ده هزار شماره بلند رفت.
با کودتای هفت ثور در ۱۳۵۷ ش روزنامه انیس مدت چند ماهی از نشر بازماند ولی بعد تر باز هم به عنوان یک ارگان دولتی در پهلوی نشرات دولت قرار گرفت و اهداف این رژیم از طریق روزنامه‌هایروزنامه های انیس نیز انعکاس پیدا می‌نمودمی نمود در دوره ببرک کارمل روزنامه انیس به حیث ارگان نشراتی جبهه ملی پدر وطن نامگذاری شده بود روزنامه انیس در دوره زمامداری برهان الدین ربانی نیز مدتی دست‌خوشدست خوش حوادث قرار گرفت و از نشر بازماندباز ماند. یک سال بعد روزنامه انیس دوباره احیأ گردید البته با تیراز پائین‌ترپائین تر در پهلوی نشرات دولتی آغاز به کار کرد.
با به قدرت رسیدن حرکت طالبان و تصرف کابل، انیس مانند دیگر نشرات مصادره شده و از نشر بازماندباز ماند و اما از سال ۱۳۷۶ ش/ ۱۹۹۸م1998م. به بعد دوباره در تاریخ مطبوعات کشور را باز نمود.
در دوره زمامداری مؤقت و حکومت انتخابی حامدکرزی، روزنامه انیس منحیث یکی از ارگان‌هایارگان های نشراتی در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ فعال بود و تا کنون به نشرات خویش منحیث ارگان دولتی ادامه می‌دهدمیدهد.
همچنان انیس به گونه غیر منظم و صرف چند شماره محدود از طرف عده از افغان‌هاافغان ها در شهر کلفورنیای آمریکاامریکا منصه چاپ پیدا نمود که مسوولیت نشر آن را دکتور اسدالله شعور و فریده انوری به عهده داشتند…داشتند... نوع نشریه و زبان نشریه :روزنامه (شش بار در هفته به نشر می‌رسدمیرسد)، پشتو و دری . پایان کار نشریه تا هنوز ادامه دارد و یکی از معتبرترین و قدیمترین روزنامه‌هایروزنامه های افغانستان است .
محتوی مطالب و محتوی انیس گسترده بود و ابعاد گوناگون دارد و از همان اوایل نشر روزنامه انیس ،در مشی سیاسی آن وسعت نظر موجود بود چنانکه محی الدین انیس در اولین شماره روزنامه اش اهداف نشراتی خود را چنین بیان داشت:
 
" هدف اساسی انیس تهیه و نشر مطالب علمی ،قانونی، و روحی و ادبی بغرض آگاهی عمومی مردم و مخصوصاً مامورین بوده است.» (۱۷)
مؤسس و صاحب امتیاز محرر و طابع آن (مرحوم انیس) در سر مقاله همان شماره (اولین شماره) نوشت که: (انیس طفلک نوزادیست در عالم مطبوعات و می‌خواهد در اوقات فراغ ندیم، در ساعتهای کار، تعاون، در امور مشکله مشاور، در حالت غم و اندوه :سمیر، و الحاصل در حیات فکری و عملی عموم، خاصه فریق مأمورین، مونس و خدمتگار باشد)» (۱۸)
یکی از دلایلی که روزنامه انیس توانست در بین جامعه راه باز نماید و تا هنوز در هیچ مقطع سیاسی بن و بست مواجه نگردیده است . بیان حقایق و نشر موضوعات متنوع به گونه متعادل او است.
زیرا انیس موافق با اندیشه و خواست همگان توانسته‌است در اندیشه‌ها جا داشته باشد و یکی از دلایل بلند رفتن تیراژ این روزنامه هم همین مسئله بود.
مؤسس و صاحب امتیاز محرر و طابع آن ( مرحوم انیس ) در سر مقاله همان شماره (اولین شماره) نوشت که : (انیس طفلک نوزادیست در عالم مطبوعات و می‌خواهدمیخواهد در اوقات فراغ ندیم، در ساعتهای کار، تعاون، در امور مشکله مشاور، در حالت غم و اندوه :سمیر،سمیر ، و الحاصل در حیات فکری و عملی عموم،عموم ، خاصه فریق مأمورین،مامورین ، مونس و خدمتگار باشد)» (۱۸)
روزنامه انیس با آنکه در دوره‌های متفاوت سیاسی افغانستان در مطبوعات کشور جا دارد، اما در محدودهٔ سیاسی همان دوره به انتشار اخبار پرداخته‌است. وجه متمایز انیس و برتری اش نسبت به سایر نشرات در این است که این روزنامه را حتی زمامداران سیاسی در دوره قدرت خویش منحیث یک روزنامه همه گیر و بدیل آزادی مطبوعات، به مردم پیشکش شده‌است.
زیرا انیس موافق با اندیشه و خواست همگان توانسته‌استتوانسته است در اندیشه‌هااندیشه ها جا داشته باشد و یکی از دلایل بلند رفتن تیراژ این روزنامه هم همین مسئلهمسأله بود .
روزنامه انیس دوره امان‌الله خان در رسانیدن اطلاع و پیام نقش مؤثری را بازی نموده و از آنجائیکه تعداد باسوادان کشور محدود بود. روزنامه پیام آور خوب برای ملت شمرده می‌شد. محتوی روزنامهٔ انیس در همان اوایل همچنان ترجمهٔ مطالب مفید و خواندنی اخبار و نشرات خارجی نیز بود.
روزنامه انیس با آنکه در دوره‌هایدوره های متفاوت سیاسی افغانستان در مطبوعات کشور جا دارد، اما در محدودهٔمحدوده ی سیاسی همان دوره به انتشار اخبار پرداخته‌استپرداخته است. وجه متمایز انیس و برتری اش نسبت به سایر نشرات در این است که این روزنامه را حتی زمامداران سیاسی در دوره قدرت خویش منحیث یک روزنامه همه گیر و بدیل آزادی مطبوعات، به مردم پیشکش شده‌استشده است .
روزنامه انیس دوره امان‌اللهامان الله خان در رسانیدن اطلاع و پیام نقش مؤثری را بازی نموده و از آنجائیکه تعداد باسوادان کشور محدود بود . روزنامه پیام آور خوب برای ملت شمرده می‌شدمی شد. محتوی روزنامهٔروزنامۀ انیس در همان اوایل همچنان ترجمهٔترجمه ء مطالب مفید و خواندنی اخبار و نشرات خارجی نیز بود.
 
== جستارهای وابسته ==