تفاوت میان نسخه‌های «پارس (شاهنامه)»

جز
پارس (شاهنامه)
جز (ربات: انتقال 1 پیوند میان‌ویکی به d:Q5691539 در ویکی‌داده)
جز (پارس (شاهنامه))
* شاهنامهٔ فردوسی
* پارسی نگاشتهٔ شاهنامه، نگارش: فرانک دوانلو، انتشارات آهنگ قلم، چاپ سوم، ۱۳۸۷ (با اندکی تغییر)
* * ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ [[فردوسی|ح‍ک‍ی‍م‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ف‍ردوس‍ی‌]] ب‍راس‍اس‌ ن‍س‍خ‍ه‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر م‍س‍ک‍و و م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ن‍س‍خ‍ه‌ ژول‌ م‍ول‌ / م‍ق‍دم‍ه‌ [[حسین الهی قمشه‌ای|ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍ی‌ال‍دی‍ن‌ال‍ه‍ی‌ق‍م‍ش‍ه‌ای‌]] ؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ، ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ و م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ن‍اه‍ی‍د ف‍رش‍ادم‍ه‍ر. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د(ص‌)‏‫، نوبت چاپ سوم زمستان ۱۳۷۹.‬ {{شابک|۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵}}
* شاهنامه فردوسی. از نسخه مسکو. نشر محمد. (صفحه: ۹۱). {{شابک|۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵}}
 
 
==پیوندبه بیرون==