تفاوت میان نسخه‌های «محمدحسین نظیری نیشابوری»

اصل شعر درس ادیب اگر بود زمزمه محبتی ... است که بعد ها مردم آنرا به درس معلم ار بود زمزمه محبتی .. تغییر داده اند.
(سطری ناتمام و بی معنی بود که حذف شد.)
(اصل شعر درس ادیب اگر بود زمزمه محبتی ... است که بعد ها مردم آنرا به درس معلم ار بود زمزمه محبتی .. تغییر داده اند.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
{{شعر}}
{{ب|درس معلمادیب اراگر بود زمزمهٔ محبتی|جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را}}
{{پایان شعر}}
 
کاربر ناشناس