تفاوت میان نسخه‌های «ساسانیان (شاهنامه)»

جز
ساسانیان (شاهنامه)
جز (Goodarz Irani صفحهٔ ساسانیان در شاهنامه را به ساسانیان (شاهنامه) منتقل کرد: نا مناسب )
جز (ساسانیان (شاهنامه))
'''ساسانیان''' در شاهنامه آخرین نسل حکومتی یا خاندان سلطنتی ایران هستند. این دودمان با انتشار آیین [[اسلام]] رو به اضمحلال نهاد و اتباع کشور ساسانی آیین جدید را پذیرفتند و آیین اجدای خویش یعنی [[مزدیسنا|کیش زرتشتی]] را کنار نهادند.
پادشاهان ساسانی در شاهنامه از قرار زیرند:
# [[اردشیر بابکان]]
# [[شاپور پسر اردشیر]]
# [[اورمزد شاپور]]
# [[بهرام اورمزد]]
# [[بهرام بهرام]]
# [[بهرام سوم|بهرام بهرامیان]]
# [[نرسی بهرام]]
# [[اورمزد نرسی]]
# [[شاپور ذوالاکتاف]]
# [[اردشیر نکوکار]]
# [[شاپور پسر شاپور]]
# [[بهرام شاپور]]
# [[یزدگرد شاپور]]
# [[بهرام گور]]
# [[یزدگرد پسر بهرام گور]]
# [[هرمز]]
# [[پیروز یزدگرد]]
# [[بلاش پیروز]]
# [[قباد]]
# [[نوشین‌روان]]
# [[هرمزد (شاهنامه)|هرمزد]]
# [[خسرو پرویز]]
# [[شیرویه]]
# [[اردشیر شیروی]]
# [[فرآیین]]
# [[پوران‌دخت]]
# [[آزرم‌دخت]]
# [[فرخزاد خسرو]]
# [[یزدگرد سوم]]
 
==ساسان نیای ساسانیان==
شاهنامه نیای دودمان جمله پادشاهان ساسانی به ساسان نسبت می‌دهد و از او اینگونه یاد می‌نماید:
{{شعر}}
{{ب|چو دارا به رزم اندرون کشته شد|همه دوده را روز برگشته شد}}
{{ب|پسر بود مر او را یکی شادکام|خردمند و جنگی و '''ساسان''' نام}}
{{پایان شعر}}
 
پادشاهان ساسانی که در [[شاهنامه]] ازآورده شده به قرار زیرندزیر می‌باشند:
{|
||
# *[[اردشیر بابکان]]
# *[[شاپور پسر اردشیر]]
# *[[اورمزد شاپور]]
# *[[بهرام اورمزد]]
# *[[بهرام بهرام]]
||
# *[[بهرام سوم|بهرام بهرامیان]]
# *[[نرسی بهرام]]
# *[[اورمزد نرسی]]
# *[[شاپور ذوالاکتاف]]
# *[[اردشیر نکوکار]]
||
# *[[شاپور پسر شاپور]]
# *[[بهرام شاپور]]
# *[[یزدگرد شاپور]]
# *[[بهرام گور]]
# *[[یزدگرد پسر بهرام گور]]
||
# *[[هرمز]]
# *[[پیروز یزدگرد]]
# *[[بلاش پیروز]]
# *[[قباد]]
# *[[نوشین‌روان]]
||
# *[[هرمزد (شاهنامه)|هرمزد]]
# *[[خسرو پرویز]]
# *[[شیرویه]]
# *[[اردشیر شیروی]]
# *[[فرآیین]]
||
# *[[پوران‌دخت]]
# *[[آزرم‌دخت]]
# *[[فرخزاد خسرو]]
# *[[یزدگرد سوم]]
|}
== جستارهای وابسته ==
* [[امپراتوری پارس]]
* ''شاهنشاهی ساسانی، تورج دریایی''
* ''تاریخ ده هزار سالهٔ ایران''
* ش‍اه‍ن‍ام‍ه [[فردوسی|ح‍ک‍ی‍م اب‍وال‍ق‍اس‍م ف‍ردوس‍ی‌]] ب‍راس‍اس ن‍س‍خ‍ه م‍ع‍ت‍ب‍ر م‍س‍ک‍و و م‍ق‍اب‍ل‍ه ب‍ا ن‍س‍خ‍ه ژول م‍ول / م‍ق‍دم‍ه [[حسین الهی قمشه‌ای|ح‍س‍ی‍ن م‍ح‍ی‌ال‍دی‍ن‌ال‍ه‍ی‌ق‍م‍ش‍ه‌ای‌]] ؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح ، ف‍ره‍ن‍گ ل‍غ‍ات و م‍ق‍اب‍ل‍ه ن‍اه‍ی‍د ف‍رش‍ادم‍ه‍ر. ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د(ص)، نوبت چاپ سوم زمستان ۱۳۷۹. {{شابک|۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵}}
 
== پیوند به بیرون ==
{{تمدن‌ها در شاهنامه}}
{{دیگر شخصیت‌های شاهنامه}}
{{شاهنامه-خرد}}