تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال اولدهام اتلتیک»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| الگوی دست راست۱ = _oldham1920h
| الگوی شلوارک۱ =
| الگوی جوراب۱ = _oldham1920h
| دست چپ۱ = 80
| بدن۱ = 80
| دست راست۱ = 80
| شلوارک۱ = 80
| جوراب۱ = 0000FF
| الگوی دست چپ۲ = _oldham1920a
| الگوی بدن۲ = _oldham1920a
| الگوی دست راست۲ = _oldham1920a
| الگوی شلوارک۲ =
| الگوی جوراب۲ = _bluetop_oldham1920a
| دست چپ۲ = FFA500
| بدن۲ = FFA500
| دست راست۲ = FFA500
| شلوارک۲ = 0000FF040040
| جوراب۲ = DF7401
| الگوی دست چپ۳ =
| الگوی بدن۳ =
کاربر ناشناس