تفاوت میان نسخه‌های «آزمون شخصیت مایرز–بریگز»

افراد درونگرا( Introvert)
 
افراد درونگرا انرژی را از درون کسب می‌کنند و دایرهارتباطات ارتباطیعمیق محدودیو دارند.محدود بهرا فعالیت‌هایبر ذهنیارتباطات مانندگسترده مطالعهو علاقمندسطحی هستندترجیح می دهند.
 
افراد برونگرا ( Extrovert)
 
افراد برونگرا انرژی را از دنیای بیرون کسب می‌کنند و درنسبت تصمیمبه گیری‌هاوقایع بیرونی واکنش سریعتری دارند. لزوما ارتباطات گسترده ای ندارند ولی این نوع از ارتباطات را ترجیح می دهند.
 
افراد حسی ( sensor)
افراد شهودی ( intuitive)
 
افراد شهودی بیشتر از حس ششم خود بهره می‌گیرند. واین علاقهافراد به اطلاعات حسی شان مندفقط به چیزهاییاندازه ای که بایدالگوها باشند،و هستند.مدل اینهای افرادکلی بیشترتر وقترا خودتشخیص رابدهند رویاپردازیتوجه می‌کنند.
 
افراد احساسی( feeler)
 
افراد احساسی بیشتر تصمیمات خود را بر اساس احساساتشاناحساس کلی ای که نسبت به موضوع دارند یا ارزش هایشان می‌گیرند . فرد احساسی لزوما بیشتر تحت تأثیرتاثیر فیلم‌هااحساسات یا..قرار نمی گیرد. قراردر تصمیم گیری افراد احساسی به اثرات تصمیم گیری بر شخص خودشان یا دیگران توجه می می‌گیردکنند.
 
افراد منطقیمتفکر (thinker)
 
افراد منطقیمتفکر تصمیمات و قضاوات خود را بر اساس منطق قرار می‌دهند. این گروه ازا افراد بیش از توجه به تاثیر تصمیم هایشان بر خود یا دیگران بر تطابق آن تصمیم ها با اصول و معیارهای ثابت و منطقی متمرکز هستند.
 
افراد قضاوتی ( judger)
 
در تماس با دنیای خارج ابتدا کارکردهای قضاوت و تصمیم گیری خود یعنی احساس یا متفکر را بروز می دهند (برون ریزی می کنند).
 
افراد ادراکی ( perceiver )
 
در تماس با دنیای خارج ابتدا کارکردهای جمع آوری اطلاعات خود یعنی حسی یا شهودی را بروز می دهند (برون ریزی می کنند).
 
این تست از چهار مشرب زیر تشکیل شده‌است:
۳

ویرایش