تفاوت میان نسخه‌های «ارزش برند»

بدون خلاصه ویرایش
{{منبع}}
{{ویکی سازی}}
Brand Equity، یا '''ارزش براند،براند'''، ارزشی است که مشتریان و مشتریان بالقوه از یک براند درک می کنندمی‌کنند. ارزش براند با میزان اعتماد مشتری از یک براند اندازه گیری می شودمی‌شود. ارزش براند یک شرکت می تواندمی‌تواند با مقایسه درامد مورد انتظار آینده از یک محصول با نام تجاری با درامد مورد انتظار آینده یک محصول بدون نام تجاری معادل با آن محاسبه شود. این تفاوت، که معمولا همان سود حاصله است،حاصله‌است، به معنی میزان اعتماد مشتریان به این براند، و تمایل آنها برای پرداخت بیش از قیمت نسبت به براندهای رقیب با ادراک ارزش پایین تر است. منتها این محاسبه بر اساس تقریب است. این ارزش می تواندمی‌تواند شامل ویژگیهای ملموس، کارکردی(مثلا قدرت پاک کنندگی دوبرابر یا میزان چاق کنندگی نصف)و ویژگیهای غیر ملموس و احساسی ( مانند براند از نظرافراد خوش سلیقه یا با سَبک ) باشد.( babylon)
 
این واژه به معنی ارزش شناخته شده از یک برانداست و می تواندمی‌تواند روی قیمت بالاتر برای محصول یک شرکت تاثیر داشته باشد.( Monash Marketing Dictionary) . کلیه ارزش سوداوردرکشده در ذهن مشتری از یک براند هم ارزش براند نامیده می شودمی‌شود( Raynet Business & Glossary).
دکتر مهدی زری باف
 
[[en:Brand equity]]