تفاوت میان نسخه‌های «مهد علیا (ابهام‌زدایی)»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
=== صفویان ===
* [[سلطانمعالم‌شاه بیگم]]، همسر شاهشیخ تهماسب یکمحیدر و مادر شاه محمد خدابنده و [[شاه اسماعیل دومیکم]]
*[[تاجلی بیگم]] همسر [[شاه اسماعیل یکم]] و مادر [[شاه تهماسب یکم]]
*[[سلطانم بیگم]]، همسر شاه تهماسب یکم و مادر شاه محمد خدابنده و شاه اسماعیل دوم
* [[خیرالنساء بیگم]]، همسر شاه محمد خدابنده و مادر شاه عباس یکم
* مهدعلیا، همسر [[شاه عباس یکم]] و دختر [[مصطفی‌میرزا صفوی]]