تفاوت میان نسخه‌های «الگو:جعبه اطلاعات رادرفوردیم»

افزودن منبع و مرتب سازی
(تبدیل منابع به الگوی پک)
(افزودن منبع و مرتب سازی)
|appearance=نامشخص
|pronounce={{IPAc-en|audio=En-rutherfordium_(2).oga|ˌ|r|ʌ|ð|ər|ˈ|f|ɔr|d|i|ə|m}}{{سخ}}{{respell|RUDH|ər|FOR|dee-əm}}
|electron configuration=[[رادون|Rn]]] ۵f<sup>۱۴</sup> ۶d<sup>۲</sup> ۷s<sup>۲</sup>] ''(پیش بینیپیش‌بینی شده)''
|electrons per shell=۲، ۸، ۱۸، ۳۲، ۳۲، ۱۰، ۲ ''(پیش بینیپیش‌بینی شده)''
[[پرونده:رادرفوردیم.png|جایگزین=لایه‌های الکترونی رادرفوردیم|150x150px|وسط|بی‌قاب|لایه‌های الکترونی رادرفوردیم]]
|phase=جامد
|phase comment=''پیش بینیپیش‌بینی شده''
|density gpcm3nrt=۲۳ گرم بر سانتی‌متر معکب ''(تخمین زده شده)''<ref dir=ltr>{{پک|Royal Chemical Society|زبان = en|ک=Chemical data of the element rutherfordium}}</ref>
|density gpcm3nrt=
۲۳ گرم بر سانتی‌متر معکب ''(تخمین زده شده)''<ref dir=ltr>{{پک|Royal Chemical Society|زبان = en|ک=Chemical data of the element rutherfordium}}</ref>
|melting point K=۲۴۰۰ ''(تخمین زده شده)''<ref dir=ltr>{{پک|Royal Chemical Society|زبان = en|ک=Chemical data of the element rutherfordium}}</ref> |
|melting point C=۲۱۰۰
|oxidation states='''۴+'''<ref dir=ltr>{{پک|Royal Chemical Society|زبان = en|ک=Chemical data of the element rutherfordium}}</ref> |
|CAS number=۵۳۸۵۰-۳۶-۵
|crystal structure =[[دستگاه بلوری هگزاگونال]] ''(پیش بینی شده)''Hexagonal
|crystal structure note= [[دستگاه بلوری هگزاگونال]] ''(پیش‌بینی شده)''
[[پرونده:Hexagonal_close_packed.svg|جایگزین=دستگاه بلوری هگزاگونال|چپ|بی‌قاب|80x80پیکسل]]
|isotopes=<!--ایزوتوپ‌هایی که نیمه عمر آنها بیش از ۵ ثانیه می‌باشد. -->
{{Elementbox isotopes decay3
{{Elementbox isotopes decay3 | mn=۲۶۱ | sym=Rf | na=[[ایزوتوپ پرتوزای مصنوعی|syn]] | hl=۷۰ ثانیه<ref dir=ltr>{{پک|Sonzogni|2008|زبان = en|ک=Interactive Chart of Nuclides}}</ref>| dm1=>۸۰٪ [[واپاشی آلفا|α]] | de1=۸٫۲۸ | pn1=۲۵۷ | ps1=No |dm2=<۱۵٪ ε | de2= | pn2=۲۶۱ | ps2=Lr |dm3=<۱۰٪ SF | de3= | pn3=| ps3=}}
|mn=۲۶۱
{{Elementbox isotopes decay2 | mn=۲۶۳ | sym=Rf | na=[[ایزوتوپ پرتوزای مصنوعی|syn]] | hl=۱۵ دقیقه<ref dir=ltr>{{پک|Sonzogni|2008|زبان = en|ک=Interactive Chart of Nuclides}}</ref> | dm1=<۱۰۰٪ SF | de1= | pn1= | ps1= |dm2=~۳۰٪ α | de2=۷٫۹۰؟ | pn2=۲۵۹ | ps2=No}}
|sym=Rf
{{Elementbox isotopes decay | mn=۲۶۵ | sym=Rf | na=[[ایزوتوپ پرتوزای مصنوعی|syn]] | hl= ۲٫۵ دقیقه<ref dir=ltr>{{پک|Ellison|2010|زبان = en|ک=New Superheavy Element Isotopes|ص=3–2}}</ref> | dm=SF| de= | pn= | ps=}}
{{Elementbox isotopes decay | mn=۲۶۶ | sym=Rf؟ | na=[[ایزوتوپ پرتوزای مصنوعی|syn]] | hl= | dm=SF؟ /α؟ | de= | pn= | ps=}}
{{Elementbox isotopes decay | mnhl=۲۶۷۷۰ | sym=Rf | na=[[ایزوتوپ پرتوزای مصنوعی|syn]] | hl=۱٫۳ثانیه ساعت<ref dir=ltr>{{پک|Sonzogni|2008|زبان = en|ک=Interactive Chart of Nuclides}}</ref> | dm=SF | de= | pn= | ps=}}
|dm1=>۸۰٪ [[واپاشی آلفا|α]] |de1=۸٫۲۸ | pn1=۲۵۷ | ps1=No
{{Elementbox isotopes decay | mn=۲۶۸ | sym=Rf؟ | na=[[ایزوتوپ پرتوزای مصنوعی|syn]] | hl= | dm=SF؟ /α؟ | de= | pn= | ps=}}|isotopes comment=ایزوتوپ‌هایی که نیمه عمر آنها بیش از ۵ ثانیه می‌باشد.
|dm2=<۱۵٪ ε | de2= | pn2=۲۶۱ | ps2=Lr
|dm3=<۱۰٪ SF | de3= | pn3=| ps3=}}
{{Elementbox isotopes decay2
|mn=۲۶۳
|sym=Rf
|na=[[ایزوتوپ پرتوزای مصنوعی|syn]]
|hl=۱۵ دقیقه <ref dir=ltr>{{پک|Sonzogni|2008|زبان = en|ک=Interactive Chart of Nuclides}}</ref>
|dm1=<۱۰۰٪ SF | de1= | pn1= | ps1=
|dm2=~۳۰٪ α | de2=۷٫۹۰؟ | pn2=۲۵۹ | ps2=No}}
{{Elementbox isotopes decay
|mn=۲۶۵
|sym=Rf
|na=[[ایزوتوپ پرتوزای مصنوعی|syn]]
{{Elementbox isotopes decay | mn=۲۶۵ | sym=Rf | na=[[ایزوتوپ پرتوزای مصنوعی|syn]] | hl= ۲٫۵ دقیقه <ref dir=ltr>{{پک|Ellison|2010|زبان = en|ک=New Superheavy Element Isotopes|ص=3–2}}</ref> | dm=SF| de= | pn= | ps=}}
|dm =SF| de= | pn= | ps=}}
{{Elementbox isotopes decay
|mn=۲۶۶
|sym=Rf
|na=[[ایزوتوپ پرتوزای مصنوعی|syn]]
|hl=۲۳ ثانیه <ref dir=ltr>{{پک|Oganessian|2007|زبان=en|ک=Synthesis of the isotope Nihonium-282 in the Np<sup>237</sup>+Ca<sup>48</sup> fusion reaction}}</ref>
|dm=SF؟ /α؟ | de= | pn= | ps=}}
{{Elementbox isotopes decay
|mn=۲۶۷
|sym=Rf
|na=[[ایزوتوپ پرتوزای مصنوعی|syn]]
|hl=۱٫۳ ساعت <ref dir=ltr>{{پک|Sonzogni|2008|زبان = en|ک=Interactive Chart of Nuclides}}</ref> | dm=SF | de= | pn= | ps=}}
{{Elementbox isotopes decay
|mn=۲۶۸
|sym=Rf
|na=[[ایزوتوپ پرتوزای مصنوعی|syn]]
|hl=۱٫۴ ثانیه <ref dir=ltr>{{پک|Stock|2013|زبان=en|ک=Encyclopedia of Nuclear Physics and its Applications}}</ref>
|dm=SF؟ /α؟ | de= | pn= | ps=}}
{{Elementbox isotopes decay | mn=۲۶۸ | sym=Rf؟ | na=[[ایزوتوپ پرتوزای مصنوعی|syn]] | hl= | dm=SF؟ /α؟ | de= | pn= | ps=}}|isotopes comment=ایزوتوپ‌هایی که نیمه عمر آنها بیش از ۵ ثانیه می‌باشد.
|named by= [[ارنست رادرفورد]]
|discovered by= [[مؤسسه مشترک تحقیقات هسته‌ای]] and [[دانشگاه کالیفرنیا در برکلی]]
|natural abundance = [[عنصر مصنوعی|مصنوعی]]
}}