سرخرگ بازویی‌سری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
Image2 = Gray560.png |
Caption2 = The veins of the thyroid gland. |
BranchFrom = [[آئورت|aorticقوس archآئورت]] |
BranchTo = right [[سرخرگ سباتکاروتید مشترک|سرخرگ کاروتید مشترک راست]]{{سخ}}right [[سرخرگ زیرترقوه‌ای]]{{سخ}}[[thyreoideaسابکلاوین|سرخرگ imaسابکلاوین راست]] |
گاهی شاخه[[thyreoidea ima]] |
Vein = [[brachiocephalic vein]] |
Vein = [[ورید براکیوسفالیک]] |
Supplies = |
MeshName = Brachiocephalic+Veins |