تفاوت میان نسخه‌های «ترکمن‌ها»

 
طوایف و قبایل مقدس تركمن ها
غیر از طوایف و تیره های مختلف تركمن، تركمنها دارای چهار طایفه دیگری موسوم به اولاد هستند. این طوایف چهارگانه اولاد از طوایف مقدس تركمن به شمار می آیند. زیرا آنها خود را از نسل [[خلفای راشدین « رضی الله تعالی عنهم اجمعین»]] می دانند.
این طوایف عبارتند از:
الف-# شیخ از نسل حضرت ابوبكر صدیق (رض)نسلابوبكر
ب-# مخدم (مختوم) از نسل حضرت عمرفاروق (رض)عمر
ج-# آتا از نسل حضرت عثمان ذی النورین (رض)
د-# خوجه از نسل حضرت علی مرتضی (رض).
این طوایف چهارگانه كه از چهار یار پیامبر (ص) انشعاب یافته اند بخاطر اینكه چهار یار از یاران و خویشاوندان نزدیك رسول اكرم (ص) می باشند اولاد آنها در نزد تركمنها مقدس شمرده می‌شوند.<ref>http://www.bayragh.ir/modules/smartsection/item.php?itemid=213</ref>
 
۴۹۳

ویرایش