تفاوت میان نسخه‌های «فهرست کشورهای آفریقایی بر اساس تولید ناخالص داخلی (اسمی)»