تفاوت میان نسخه‌های «لشکر صد و یکم هوابرد»

Mostafamirchouli صفحهٔ لشکر صد و یکم هوابرد را به لشکر ۱۰۱ هوابرد که تغییرمسیر بود منتقل کرد: نام رایج با استفاده از شکل ریاضی اعداد است
(Mostafamirchouli صفحهٔ لشکر صد و یکم هوابرد را به لشکر ۱۰۱ هوابرد که تغییرمسیر بود منتقل کرد: نام رایج با استفاده از شکل ریاضی اعداد است)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)