تفاوت میان نسخه‌های «سلول»

برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
از بخش‌های دیگر هسته که به دلیل '''نداشتن غشای''' مشخص و مخصوصِ خود اندامک نامیده نمی‌شود، می‌توان به میانک و رناتن اشاره کرد.
به اجزای غشادار [[سیتوپلاسم]] [[یوکاین
وت|هوهسته ای ]] [[اندامک]] گفته می‌شود که معمولاً عبارت است از:، [[هسته یاخته]]، [[هستک]]، [[ریزکیسه]]، [[شبکه آندوپلاسمی خشن|شبکه آندوپلاسمی زبر]]، [[شبکه آندوپلاسمی نرم|شبنبینندشبکه آندوپلاسمی صاف]]، [[دستگاه گلژی]]، [[میتوکندری|راکیزه]]، [[واکوئل|کریچه]]، [[لیزوزوم|کافنده‌تن]]، [[میانک (زیست‌شناسی)|میانک]]
که آندوپلاسمی صاف]]، [[دستگاه گلژی]]، [[میتوکندری|راکیزه]]، [[واکوئل|کریچه]]، [[لیزوزوم|کافنده‌تن]]، [[میانک (زیست‌شناسی)|میانک]]
 
([[دیسه|دیسه ها]] مانند [[کلروپلاست|سبزدیسه]] نیز اندامکی است که در یاخته جانوری دیده نمی شود)
۲۴

ویرایش