تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:افغان پالیسی/صفحه تمرین»

ابرابزار
(ابرابزار)
برچسب: خالی‌کردن
(ابرابزار)
برچسب: افزودن نویسهٔ تکراری
{| border="0" cellpadding="4" cellspacing="۲"
|- bgcolor=#cccccc
! سال
! جمیعت
! رشد نفوس
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۵۱
| ۷٬۷۹۵٬۷۷۲
| N/A %
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۵۲
| ۷٬۸۸۷٬۱۱۲
| ۱٫۱۷٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۵۳
| ۷٬۹۸۶٬۵۵۵
| ۱٫۲۶٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۵۴
| ۸٬۰۹۴٬۱۷۵
| ۱٫۳۵٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۵۵
| ۸٬۲۱۰٬۰۳۱
| ۱٫۴۳٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۵۶
| ۸٬۳۳۴٬۱۶۷
| ۱٫۵۱٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۵۷
| ۸٬۴۶۶٬۶۱۱
| ۱٫۵۹٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۵۸
| ۸٬۶۰۷٬۳۸۱
| ۱٫۶۶٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۵۹
| ۸٬۷۵۶٬۴۸۸
| ۱٫۷۳٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۶۰
| ۸٬۹۱۳٬۹۶۰
| ۱٫۸۰٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۶۱
| ۹٬۰۷۹٬۸۶۹
| ۱٫۸۶٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۶۲
| ۹٬۲۵۴٬۳۵۹
| ۱٫۹۲٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۶۳
| ۹٬۴۳۷٬۶۶۴
| ۱٫۹۸٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۶۴
| ۹٬۶۳۰٬۱۰۰
| ۲٫۰۴٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۶۵
| ۹٬۸۳۲٬۰۰۲
| ۲٫۱۰٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۶۶
| ۱۰٬۰۴۲٬۱۰۰
| ۲٫۱۴٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۶۷
| ۱۰٬۲۵۸٬۷۲۱
| ۲٫۱۶٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۶۸
| ۱۰٬۴۸۴٬۱۹۵
| ۲٫۲۰٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۶۹
| ۱۰٬۷۲۴٬۶۵۰
| ۲٫۲۹٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۷۰
| ۱۰٬۹۸۵٬۳۰۴
| ۲٫۴۳٪
|- bgcolor=#DDEEFF
|۱۹۷۱
| ۱۱٬۲۶۶٬۹۵۹
| ۲٫۵۶٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۷۲
| ۱۱٬۵۶۴٬۸۵۹
| ۲٫۶۴٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۷۳
| ۱۱٬۸۶۹٬۷۰۵
| ۲٫۶۴٪
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|} کریم پوپل ‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۳۲ (UTC)