تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:افغان پالیسی/صفحه تمرین»

ابرابزار
(ابرابزار)
برچسب: افزودن نویسهٔ تکراری
(ابرابزار)
برچسب: افزودن نویسهٔ تکراری
| ۱٫۲۶٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۵۴
| ۸٬۰۹۴٬۱۷۵
| ۱٫۳۵٪
| ۱٫۴۳٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۵۶
| ۸٬۳۳۴٬۱۶۷
| ۱٫۵۱٪
| ۱٫۵۹٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۵۸
| ۸٬۶۰۷٬۳۸۱
| ۱٫۶۶٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۵۹
| ۸٬۷۵۶٬۴۸۸
| ۱٫۷۳٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۶۰
| ۸٬۹۱۳٬۹۶۰
| ۱٫۸۰٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۶۱
| ۹٬۰۷۹٬۸۶۹
| ۱٫۸۶٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۶۲
| ۹٬۲۵۴٬۳۵۹
| ۱٫۹۲٪
| ۲٫۵۶٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۷۲
| ۱۱٬۵۶۴٬۸۵۹
| ۲٫۶۴٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۷۳
| ۱۱٬۸۶۹٬۷۰۵
| ۲٫۶۴٪
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۷۴
|
|۱۲٬۱۶۹٬۰۳۴
|
|۲٫۵۲٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۱۹۷۵
|
|۱۲٬۴۴۹٬۲۵۴
|
|۲٫۳۰٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۱۹۷۶
|
|۱۲٬۷۰۷٬۱۵۸
|
|۲٫۰۷٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۱۹۷۷
|
|۱۲٬۹۴۳٬۹۳۰
|
|۱٫۸۶٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۱۹۷۸
|
|۱۳٬۱۳۹٬۵۲۳
|
|۱٫۵۱٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۱۹۷۹
|
|۱۳٬۲۵۲٬۹۱۳
|
|۰٫۸۶٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۱۹۸۰ -
|
|۱۳٬۲۴۷٬۳۴۶
|
|۰٫۰۴٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۱۹۸۱
|
|۱۳٬۱۰۴٬۱۶۸
|
| -۱٫۰۸٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۸۲
|
| ۱۲٬۸۳۱٬۹۶۲
|
| -۲٫۰۸٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۸۳
|
| ۱۲٬۴۷۳٬۰۴۸
|
| -۲٫۸۰٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۸۴
|
| ۱۲٬۰۹۵٬۸۰۳
|
| -۳٫۰۲٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۸۵
|
| ۱۱٬۷۷۱٬۵۰۴
|
| -۲٫۶۸٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۸۶
|
| ۱۱٬۵۳۴٬۷۲۴
|
| -۲٫۰۱٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۸۷
|
| ۱۱٬۳۸۸٬۴۴۱
|
| -۱٫۲۷٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۸۸
|
| ۱۱٬۳۵۶٬۸۵۰
|
| -۰٫۲۸٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۸۹
|
| ۱۱٬۴۹۲٬۰۶۰
|
| ۱٫۱۹٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۹۰
|
| ۱۱٬۸۳۷٬۹۶۱
|
| ۳٫۰۱٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۹۱
|
| ۱۲٬۴۲۸٬۴۷۲
|
| ۴٫۹۹٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۹۲
|
| ۱۳٬۲۶۷٬۵۰۲
|
| ۶٫۷۵٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۹۳
|
| ۱۴٬۲۸۵٬۰۰۱
|
| ۷٫۶۷٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۹۴
|
| ۱۵٬۳۴۷٬۱۶۹
|
| ۷٫۴۴٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۱۹۹۵
|
| ۱۶٬۳۲۱٬۲۴۵
|
| ۶٫۳۵٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۱۹۹۶
|
|۱۷٬۱۲۷٬۱۶۱
|
| ۴٫۹۴٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۱۹۹۷
|
|۱۷٬۷۵۷٬۹۶۵
|
|۳٫۶۸٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۱۹۹۸
|
|۱۸٬۲۷۲٬۸۰۵
|
|۲٫۹۰٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۱۹۹۹
|
|۱۸٬۷۷۴٬۹۵۰
|
| ۲٫۷۵٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۰۰
|
|۱۹٬۳۷۰٬۱۸۰
|
|۳٫۱۷٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۰۱
|
|۲۰٬۱۱۶٬۵۵۰
|
| ۳٫۸۵٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۰۲
|
|۲۱٬۰۰۹٬۱۲۰
|
| ۴٫۴۴٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۰۳
|
|۲۱٬۹۹۷٬۲۲۴
|
| ۴٫۷۰٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۰۴
|
|۲۳٬۰۰۳٬۶۰۹
|
|۴٫۵۸٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۰۵
|
|۲۳٬۹۴۹٬۸۹۹
|
|۴٫۱۱٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۰۶
|
|۲۴٬۷۹۱٬۷۸۲
|
|۳٫۵۲٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۰۷
|
|۲۵٬۵۳۰٬۵۸۰
|
|۲٫۹۸٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۰۸
|
|۲۶٬۲۰۳٬۱۴۳
|
| ۲٫۶۳٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۰۹
|
|۲۶٬۸۶۸٬۰۱۶
|
|۲٫۵۴٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۱۰
|
|۲۷٬۵۸۴٬۷۴۹
|
|۲٫۶۷٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۱۱
|
|۲۸٬۳۸۵٬۶۸۷
|
|۲٫۹۰٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۱۲
|
|۲۹٬۲۶۷٬۹۸۵
|
|۳٫۱۱٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۱۳
|
|۳۰٬۲۰۴٬۶۵۲
|
|۳٫۲۰٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۱۴
|
|۳۱٬۱۵۵٬۰۰۳
|
|۳٫۱۵٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۱۵
|
|۳۲٬۰۷۷٬۰۳۴
|
|۲٫۹۶٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۱۶
|
|۳۳٬۰۴۵٬۴۴۰
|
| ۳٫۰۲٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۱۷
|
|۳۴٬۰۴۳٬۰۸۲
|
| ۳٫۰۲٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۱۸
|
|۳۵٬۰۷۰٬۸۴۳
|
|۳٫۰۲٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۱۹
|
|۳۶٬۱۲۹٬۶۳۲
|
|۳٫۰۲٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۲۰
|
|۳۷٬۲۲۰٬۳۸۶
|
|۳٫۰۲٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|}
 
|
توقع برده می‌شود که رشد جمعیت الی ۲۱۰۰ چنین خواهد بود
|
{| border="0" cellpadding="4" cellspacing="۲"
|- bgcolor=#cccccc
! سال
! جمیعت
! رشد نفوس
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۲۰
|
|۳۸٬۰۵۴٬۹۴۵
|
|N/A %
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۲۵
|
|۴۲٬۳۸۸٬۳۹۵
|
|۱۱٫۳۹٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۳۰
|
|۴۶٬۶۹۹٬۵۴۰
|
| ۱۰٫۱۷٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
| ۲۰۳۵
|
|۵۰٬۹۰۷٬۵۴۸
|
|۹٫۰۱٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۴۰
|
|۵۴٬۹۱۴٬۱۳۲
|
|۷٫۸۷٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۴۵
|
|۵۸٬۶۱۴٬۳۱۰
|
| ۶٫۷۴٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۵۰
|
|۶۱٬۹۲۸٬۱۲۴
|
|۵٫۶۵٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۵۵
|
|۶۴٬۸۳۳٬۸۷۴
|
|۴٫۶۹٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۶۰
|
|۶۷٬۳۰۷٬۳۰۵
|
|۳٫۸۲٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۶۵
|
|۶۹٬۳۱۲٬۲۴۵
|
|۲٫۹۸٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۷۰
|
|۷۰٬۸۲۸٬۵۶۲
|
|۲٫۱۹٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۷۵
|
|۷۱٬۸۳۵٬۱۸۷
|
|۱٫۴۲٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۸۰
|
|۷۲٬۳۲۴٬۴۴۳
|
|۰٫۶۸٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۸۵
|
|۷۲٬۳۵۶٬۲۷۰
|
| ۰٫۰۴٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۹۰
|
|۷۱٬۹۹۳٬۳۱۸
|
| -۰٫۵۰٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۰۹۵
|
|۷۱٬۳۱۶٬۱۱۶
|
| -۰٫۹۴٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|۲۱۰۰
|
|۷۰٬۴۰۹٬۶۱۹
|
| -۱٫۲۷٪
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|
|
|
|- bgcolor=#DDEEFF
|} کریم پوپل ‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۳۲ (UTC)