تفاوت میان نسخه‌های «گاه‌شماری»

ساده سازی. پرهیز از پیچیده گویی و ترجمه گریزی.
(نجات ۱ منبع و علامت‌زدن ۰ به‌عنوان مرده.) #IABot (v2.0)
(ساده سازی. پرهیز از پیچیده گویی و ترجمه گریزی.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{بهبود منبع|تاریخ=اکتبر ۲۰۱۸}}
'''گاه‌شماریگاهشماری'''،<ref>{{یادکرد فرهنگستان | مصوب=گاه‌شماریگاهشماری | بیگانه=chronology | بیگانه در فارسی= | حوزه=زبان‌شناسی | دفتر=دهم | بخش=فارسی | سرواژه=گاه‌شماریگاهشماری}}</ref> '''گاه‌نگاریگاهنگاری'''{{مدرک}}، ''' رویدادنگاری''' یا '''کرونولوژی''' {{انگلیسی|Chronology}}، به عنوان علمی برای محاسبه زمان (Computing) یا دوره‌هایی از زمان و اختصاصشناسایی رخدادهاتاریخ دردرست تاریخ‌هایروی دقیقدادن وقوع آن‌هارخدادها تعریفشناخته می‌شود.
 
در واقع کرونولوژیرویدادنگاری به معنای تخصیصسازگاری رخدادها بهبا تاریخ‌های زمانیزمان دقیق آن‌ها می‌باشد که آن را علمجانمایی قرار دادن وقایعرویدادها در زمان نیز گفته‌اند. باید توجه داشت که کرونولوژیرویدادنگاری یک «علم محاسباتی» است که به «محاسبهیافتن زمان» یک پیشامد تاریخی<ref>ComutingComputing time</ref> و نه اندازه‌گیری زمان آن <ref>Measuring time</ref> می‌پردازد.
 
به‌طور ذاتیرویدادنگاری دو بخش دردارد: تعریفیکی کرونولوژیشناسایی وجودزمان دارد که بخش اولپیدایش یک علمپدیده محاسبهتاریخی رااست تعریفکه می‌کندبه و بهدانش [[باستان‌شناسی]] مربوطوابسته است و بخش دوم، موضوعدربرگیرنده قرار دادن وقایع وجانمایی رخدادها در تاریخ‌های زمانیزمان دقیق آن‌ها را شامل می‌شودآنهاست که البته این بخش، بیشتر به [[تاریخ]] مربوط است. کرونولوژیرویدادنگاری نباید با واژهٔ [[کرونومتری]] که بخشی از علم [[فیزیک]] است اشتباه شود. کرونولوژیرویدادنگاری به معنی علم قراردادنجانمایی و متمرکزجایگذاری کردنپدیده وقایعهای تاریخی در زمان، بخشی از دانش [[تاریخ]] است.
 
به عبارتی منظم کردن و چینش وقایعرویدادها از ابتداآغاز به انتهاپایان یا برعکس را کرونولوژیرویدادنگاری گویند و هنگامی که از عناصرنمودار گرافیکی نظیرو جدول برای منظم نمودن ونمایش چینش رخدادها استفاده شود آن را خط زمانزمانی (Timeline) می گویند.
 
== جستارهای وابسته ==