تفاوت میان نسخه‌های «نعمت‌الله پیشواییان»

←‏فیلمشناخت: تصحیح رده فیلم به سال
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
(←‏فیلمشناخت: تصحیح رده فیلم به سال)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
== فیلمشناخت ==
* ۱ - [[عروس پابرهنه]] (۱۳۵۳)
* ۲ - [[آقاچرخ دزدهفلک (فیلم)|چرخ فلک]] (۱۳۴۵۱۳۴۶)
* ۳ - [[دو انسان]] (۱۳۴۵)
* ۴ - [[کابوسآقا (فیلم ۱۳۴۵)|کابوسدزده]] (۱۳۴۵)
* ۵ - [[کلیدکابوس بهشت(فیلم ۱۳۴۵)|کابوس]] (۱۳۴۵)
* ۶ - [[دهکلید سایه خطرناکبهشت]] (۱۳۴۴۱۳۴۵)
* ۷ - [[سرسامده سایه خطرناک]] (۱۳۴۴)
* ۸ - [[سه تا نخالهسرسام]] (۱۳۴۴)
* ۹ - [[قهرمانسه قهرمانانتا نخاله]] (۱۳۴۴)
* ۱۰ - [[مرخصیقهرمان اجباریقهرمانان]] (۱۳۴۴)
* ۱۱ - [[مومرخصی طلایی شهر مااجباری]] (۱۳۴۴)
* ۱۲ - [[ترانه‌هایمو روستائیطلایی شهر ما]] (۱۳۴۳۱۳۴۴)
* ۱۳ - [[تعقیبترانه‌های خطرناکروستائی]] (۱۳۴۳)
* ۱۴ - [[کمینگاهتعقیب شیطانخطرناک]] (۱۳۴۳)
* ۱۵ - [[پرتگاهکمینگاه مخوفشیطان]] (۱۳۴۲۱۳۴۳)
* ۱۶ - [[خشمپرتگاه و فریادمخوف]] (۱۳۴۲)
* ۱۷ - [[چرخخشم فلک (فیلم)|چرخو فلکفریاد]] (۱۳۴۶۱۳۴۲)
 
== منابع ==
۱۸۵

ویرایش