تفاوت میان نسخه‌های «جوانشیر حیدری»

* جوانشیر حیدری رئیس اتحادیه سینما افغانستان درگذشت نوشته ناهید بشردوست ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰ دروبگاه پژواک
[https://www.pajhwok.com/dr/subscription-required?redirect_from=563723]
*جوانشیر حیدری درگذشت نوشته وبگاه ماندگار
[https://mandegardaily.com/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA/]
*رییس اتحادیه‌ی سینماگران بامداد روز سه‌شنبه، یکم دلو، در شفاخانه‌ای در کابل درگذشته است.نوشته وبگاه روسیه افغانستان سپونتیک
[https://af.sputniknews.com/afghan/202001214495807-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-/]
[[رده:بازیگران مرد اهل افغانستان]]
[[رده:درگذشتگان ۱۳۹۸]]