تفاوت میان نسخه‌های «میل جنسی»

بدون خلاصه ویرایش
 
در یک دیدگاه دیگر جیمز گیل می گوید :که میل جنسی نه یک موضوع اجتماعی است <ref>{{Cite journal|last=Giles|first=James|date=2006|title=Social Constructionism and Sexual Desire|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-5914.2006.00305.x|journal=Journal for the Theory of Social Behaviour|language=en|volume=36|issue=3|pages=225–238|doi=10.1111/j.1468-5914.2006.00305.x|issn=1468-5914}}</ref>و نه یک حالت بیولوژیکی<ref>{{Cite journal|last=Giles|first=James|date=2008|title=Sex Hormones and Sexual Desire|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-5914.2008.00356.x|journal=Journal for the Theory of Social Behaviour|language=en|volume=38|issue=1|pages=45–66|doi=10.1111/j.1468-5914.2008.00356.x|issn=1468-5914}}</ref> بلکه نیازی وجودی است که به علت احساس فرد از جنسیت خود و احساس کامل نبودن در او شکل می گیرد.
 
دردیدگاه دیگرمیل جنسی میلی است عادی درانسان وجزوصفات حیوانی او شمرده شده.این دیدگاه بیان میداردکه انسان درطول زندگی بایدبه امیال خودبه طورمعقول ودرزمان خودپاسخ دهدامانبایدهدف زندگی رااین امیال تصورکند بلکه برای اهداف بزرگتروانسانی تری آفریده شده وگرنه این امیال راحیوانات نیزدارند.همچنین اگراین امیال هدف تصورشود دیگرانسان باحیوان فرق زیادی ندارد.
 
۱۰

ویرایش