تفاوت میان نسخه‌های «روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده‌اند (فیلم)»