تفاوت میان نسخه‌های «آزادی سیاسی»

اصلاح ویرایشی
(افزودن مطلب و بیان دیدگاه)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
(اصلاح ویرایشی)
{{آزادی}}
'''آزادی‌های سیاسی'''؛ این [[آزادی]]‌ها به مردم یک [[جامعه]] اجازه می‌دهند تا نوع [[حکومت]] دلخواه و نمایندگان خود را برای شرکت در مجلس یا مجالس قانون‌گذاری آزادانه انتخاب کنند. آزادی‌های سیاسی سبب می‌شوند که مردم بتوانند [[البته اندیشمندان فلسفه سیاسی معتقدند که هر چند آزادی انتخاب حکومت از پیامد هایپیامدهای آزادی است ولی این امتیاز در اعلی تریناعلی‌ترین مرتبه صرفاصرفاً به اکثریت تعلق میگیردمی‌گیرد و اقلیت
ناگزیر از انقیاد و پذیرش سلطه اکثریت است که در ذات اآن نوعی دیکتاتوری و اجبار نهفته استنهفته‌است و برای این تضاد و پارادوکس تا بحال جوابی قانع کننده یافت نشده استنشده‌است]] آزادانه از سیاست‌های [[دولت]] انتقاد کنند، [[انجمن]]‌ها، [[سازمان]]‌ها و [[حزب|احزاب سیاسی]] تشکیل دهند یا به آن‌ها بپیوندند. به یاری این آزادی‌ها ست که همهٔ مردم یک جامعه می‌توانند در حکومت مشارکت داشته باشند.<ref>{{یادکرد
|فصل=آزادی
|کتاب=فرهنگنامه کودکان و نوجوانان