تفاوت میان نسخه‌های «دیواناگری»

این خط از چپ به راست نوشته می‌شود. بیشتر حروف دارای خطی افقی در بخش بالایی خود هستند و اتصال حروف با کمک همین خط افقی انجام می‌پذیرد و از این طریق به‌سادگی قابل تشخیص است.
 
در این خط تمام [[صامت‌ها]] و اکثر [[مصوت‌ها]] همیشه نوشته می‌شوند و از این لحاظ یادگرفتن خواندن دقیق آنکلمات برای خارجیان نسبت به [[خط فارسیعربی]] در حالتی که [[عراب‌گذاریحرکت‌گذاری]] نشده باشد، آسان‌تر است. تنها مصوتی که نوشته نمی‌شود مصوت a ([[فتحه]]) است که البته تشخیص جایی که باید فتحه تلفظ شود بسیار ساده است زیرا قاعده این است که اگر بین دو حرف مصوت دیگری نباشد و آن دو به همدیگر نیز نچسبیده باشند مصوت بین آن‌ها فتحه است و این قاعده همیشه حکمفرماثابت است.
 
== شماره‌ها ==