تفاوت میان نسخه‌های «حقوق مهندسی»

اضافه نمودن تعریف جدید حقوق مهندسی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اضافه نمودن تعریف جدید حقوق مهندسی)
مجموعه اصول، قواعد و مقرراتی که به منظور تعیین و تنظیم روابط بین مردم با مردم و نیز مردم با دولت در قالب شناسایی حق و تکلیف فرد و جامعه در یک اجتماع معین و در جهت تأمین نظم عمومی آن اجتماع به کار می‌رود.
استاد ارجمند مهندس کامیار میررضوی به عنوان پدر علم حقوق مهندسی در ایران شناخته شده است.
 
به نظر می آید حقوق مهندسی و حقوق ساخت در یک معنا و مترادف با هم باشند. در اولین کنفرانس ملی حقوق ساخت تعریف جامعی از حقوق مهندسی بدین شرح تعریف گردید: "حقوق ساخت" سیستمی نظام مند و اجرایی، در چارچوب قوانین، معاهدات، عرف و دکترین داخلی و بین المللی است که هدف اصلی آن ایجاد نظم، هماهنگی، زبان مشترک، انسجام رفتاری میان کلیه نقش آفرینان صنعت ساخت و نهایتاً احراز تکلیف ها و احقاق حق ها از منظر قانون حاکم و در راستای اهداف توسعه پایدار است. <ref>https://www.kntu.ac.ir/page-newkntu/FA/0/news/14374-G11/tool_news_sample_newkntu_block12/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF</ref>
 
 
== مهندس ==
۷۵

ویرایش