تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه شهید بهشتی»

بدون خلاصه ویرایش
** [[ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه شهید بهشتی/تاریخ امویان و عباسیان ۹۵|تاریخ امویان و عباسیان]] (ورودی ۹۵) {{قرمز|(پایان‌یافته)}}
* نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۶–۹۷
** [[ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه شهید بهشتی/تاریخ ایران از دورهٔ سلجوقیان تا پایان خوارزمشاهیان ۹۵|تاریخ ایران از دورهٔ سلجوقیان تا پایان خوارزمشاهیان]] (ورودی ۹۵) {{قرمز|(پایان‌یافته)}}
* نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۷–۹۸
** [[ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه شهید بهشتی/تاریخ یونان و روم ۹۷|تاریخ یونان و روم]] (ورودی ۹۷) {{قرمز|(پایان‌یافته)}}
** [[ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه شهید بهشتی/گاه‌شماری ۹۷|گاه‌شماری و تقویم]] (ورودی ۹۷) {{قرمز|(پایان‌یافته)}}
** [[ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه شهید بهشتی/جغرافیای تاریخی ۹۷|جغرافیای تاریخی]] (ورودی ۹۷) {{قرمز|(پایان‌یافته)}}
** [[ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه شهید بهشتی/تاریخ ایران از ایلام تا هخامنشیان ۹۷|تاریخ ایران باستان؛ از ایلام باستان تا هخامنشیان]] (ورودی ۹۷) {{قرمز|(پایان‌یافته)}}
* نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸
** [[ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه شهید بهشتی/تاریخ ایران دوره ساسانی ۹۷-۹۸|تاریخ ایران دوره ساسانی]] (ورودی ۹۷) {{قرمز|(پایان‌یافته)}}
** [[ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه شهید بهشتی/ادیان ایران باستان ۹۷-۹۸|ادیان ایران باستان]] (ورودی ۹۷) {{قرمز|(پایان‌یافته)}}
* نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹
** [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه شهید بهشتی/تاریخ ایران از ایلام تا هخامنشیان ۹۸|تاریخ ایران باستان؛ از ایلام باستان تا هخامنشیان]] (ورودی ۹۸) {{قرمز|(پایان‌یافته)}}
** [[ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه شهید بهشتی/تاریخ یونان و روم ۹۸|تاریخ یونان و روم]] (ورودی ۹۸) {{قرمز|(پایان‌یافته)}}
** [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه شهید بهشتی/تاریخ ایران از ابتدای ورود اسلام تا پایان علویان و تاریخ امویان و عباسیان|تاریخ ایران از ابتدای ورود اسلام تا پایان علویان و تاریخ امویان و عباسیان]] (ورودی ۹۷) {{قرمز|(پایان‌یافته)}}
 
== دانشکدهٔ اقتصاد و علوم سیاسی ==