بخش حمیل: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
* دهستان حمیل
 
میلهتوه سرسرخک سفلی ، توهمیله سرخکسر سفلی،، توه سرخک علیا، توه سرخک نسار ، مله سرخ، [[تازه ابادبدره گرد]] ، گردنگاه قوچمی ، قوچمی ، پلنگرد ، بدره گردسلیمی ، تومیانه ، خپگه ، سراب شوهان ، سراب میله سر ، شوهان علیا ، ظهراب ، شوهان سفلی،
 
== منابع ==
کاربر ناشناس