تفاوت میان نسخه‌های «آپاستروف»

بازنویسی و تصحیح بر اساس مقالهٔ انگلیسی.
(بازنویسی و تصحیح بر اساس مقالهٔ انگلیسی.)
{{دیگر کاربردها}}
{{نشانه‌ها|’ '}}
'''اَپاستروفیآپاستروف''' {{انگلیسیفرانسوی|apostrophe}} یا '''آپاستروف''' (&nbsp;<span style="font-family: serif;">’</span>&nbsp; یا &nbsp;'&nbsp;)، یک نشانه‌است کهنماد در زبان‌های[[نشانه‌گذاری]] ریشهو لاتینگاه استفاده[[حرکت‌گذاری]] می‌شود.است درکه زبان انگلیسی دو کاربرد اصلی دارد، برای بیان مخفف‌هابیشتر در جملهنوشتار (مثلاً[[خط I'm hereلاتین|لاتین]] به جایکار I am here)می‌رود و برای بیان مالکیت چیزی (مثلاً Ali's book به معنی کتابِ علی). کاربردهایی نیز سابقاً داشته‌است که اکنون دیگر مورد استفادهکاربردهای قرارگوناگونی نمی‌گیرددارد.<ref> [[:en:'#Use in forming certain plurals|ویکی‌پدیای انگلیسی]]</ref> ریشهریشهٔ اینواژهٔ نماد«آپاستروف»، ازبه [[زبان یونانی باستان]] استبرمی‌گردد.
 
اپاستروفی وآپاستروف، [[علامت گفتاورد|علامتِ نقلِ قولِپریم]] مفردِو بستهگونهٔ تقریباً شکلی یکسان دارند ولی کارکردهای متفاوتی دارند همچنین اپاستروفی وتکی [[پریمعلامت (نماد)گفتاورد|پریمنشانهٔ گفتاورد]] بهدر همزبان شبیه‌اندانگلیسی، ولیفُرمی درکمابیش هرهمسان حالدارند هیچولی یککارکرد ازآن‌ها اینیکسان نشانه‌ها رانیست. نباید باآن‌ها دیگریرا اشتباهبه‌جای گرفتیکدیگر بهگرفت، ویژهبه‌ویژه آنکهچون در اکثربیشتر [[صفحه‌کلید]]هایها، [[ماشینیک تحریر|ماشین‌های تحریر]] و در پی آن‌ها [[صفحه‌کلید]]های رایانه‌ایکلید برای درج همههر اینسه نشانه‌هانشانه کلیدیبه‌کار واحد در نظر گرفته می‌شودمی‌رود که فشردن آن به‌طور معمولآن، [[نویسه (رایانه)|نویسهنویسهٔ]]‌ای بی‌انحناراست و ساده‌ای را نمایش میدهدمی‌دهد که از بین تمام نشانه‌هایی که نمایندگی می‌کند بیشتر مانند نماد پریم است. اپاستروفیاین بی‌انحنای درج شده با صفحه کلیدنویسه را اپاستروفی«آپاستروف ماشین تحریری» (Typewriter apostrophe) می‌گویند.
 
در نوشتار همچنین اپاستروفی ایجاد مد مانند آنچه در فارسی یا عربی است می نماید مانند ''Qur'an یا Ka'aba''
 
== کاربردها ==
* در نگارش انگلیسی:
* نماد [[دقیقه قوسی|دقیقهٔ قوسی]] است.
** نشانه‌گذاری برای واژه‌های کوتاه‌شده (مانند «I'm here» به جای «I am here»)
* نماد [[دقیقه]] یعنی یک‌شصتم ساعت می‌باشد.
** نشانه‌گذاری برای مالکیت (مانند «Nima's pen»)
* در شماری از روش‌های آوانویسی فارسی و عربی برای نمایش واج [[انسدادی چاکنایی]] به کار می‌رود.
* در شماری از روش‌های [[لاتین‌نویسی عربی]] و [[لاتین‌نویسی فارسی|فارسی]]:
** نماد [[همخوان]] [[انسدادی چاکنایی]] (به‌جای مَدّ)
** نماد همخوان [[سایشی حلقی واکدار]] (به‌جای «ع»، «أ» و «ء»)
* در شماره‌نگاری:
** نماد [[دقیقه]] یعنی (یک‌شصتم ساعت می‌باشد.)
** نماد [[دقیقه و ثانیه قوسی|دقیقهٔ قوسی]] است.
 
== منابع ==
۱۷۷

ویرایش