کاتالیزگر فوتوریداکس: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰.۱) +املا+مرتب+تمیز (۱۴.۹ core): + رده:کاتالیزورها+رده:فتوشیمی)
(ابرابزار)
سیال تنظیم پذیر مغناطیسی ئسته ای از مواد هوشمند جدید است که ویژگی هایویژگی‌های کنترل پذیر آن را می توانمی‌توان به سرعت تغییر داد و به آسانی و تحت میدان مغناطیسی اعمال شده آنها را کنترل کرد. سیال MR در غیاب میدان مغناطیسی مانند یک مایع روان است اما تحت میدان مغناطیسی قوی ویسکوزیته آن به بیش از دو برابر افزایش می یابدمی‌یابد و خصوصیات رفتاری آن به صورت یک شبه جامد در می آیدمی‌آید. جالب این است که این تغییر در مدت زمان بسیار کوتاهی و در حدود میلی ثانیه اتفاق می افتدمی‌افتد. استحکام سیال MR را می توانمی‌توان با استحکام تسلیم برشی آن توصیف کرد. به هر حال تغییر ویسکوزیته به صورت پیوسته و برگشت پذیربرگشت‌پذیر است. <ref>{{Cite journal|last=Meyer-Piening|first=H. -R.|date=2004-07|title=Application of the Elasticity Solution to Linear Sandwich Beam, Plate and Shell Analyses|url=http://dx.doi.org/10.1177/1099636204035395|journal=Journal of Sandwich Structures & Materials|volume=6|issue=4|pages=295–312|doi=10.1177/1099636204035395|issn=1099-6362}}</ref>پس از حذف میدان مغناطیسی سیال MR به حالت مایع روان اولیه باز می گرددبازمی‌گردد. با استفاده از این خاصیت سیال MR تجهیزات حاوی این ماده قادرند تا واسطی ساده همراه با پاسخی سریع بین کنترلل الکتریکی و سیستم مکانیکی فراهم کنند. به هر حال پژوهشگران و صنعتگران علاقه یعلاقهٔ زیادی به سیال MR و کاربردهایش نشان داده اندداده‌اند و لذا سیال MR به شاخه یشاخهٔ مهمی از مواد هوشمند تبدیل شده استشده‌است. سیال MR کلاسیم محلول غیزکلوییدی از ذرات آهنربا شونده به اندازه میکرونی در مایعی با نفوذپذیری پایین است. تجهیزات حاوی سیال MR شامل میراکننده ها ،میراکننده‌ها، ترمزها، کلاچ ها،کلاچ‌ها، ابزارهای پرداخت کننده، شیرهای هیدرولیک و غیره هستند. در سال 1948۱۹۴۸ رابینو سیال MR را کشف کرد و با استفاده از آن در کلاچ آن را توسعه داد. سالیان کوتاهی پس از آن امتیاز سیال MR تا حدی شناخته شد و تحقیقات مربوط به آن گسترش یافت.<ref>{{Cite journal|last=Khare|first=Rakesh Kumar|last2=Garg|first2=Ajay Kumar|last3=Kant|first3=Tarun|date=2005-05|title=Free Vibration of Sandwich Laminates with Two Higher-order Shear Deformable Facet Shell Element Models|url=http://dx.doi.org/10.1177/1099636205048592|journal=Journal of Sandwich Structures & Materials|volume=7|issue=3|pages=221–244|doi=10.1177/1099636205048592|issn=1099-6362}}</ref>. هرچند سیال ER جنبهجنبه‌های هایبالقوهٔ بالقوه ی گسترده ایگسترده‌ای دارد اما محدودیت هامحدودیت‌ها هم به همراه دارد. به عنوان مثال می توانمی‌توان به استحکام تسلیم پایین، حساسیت به آلودگی ( خصوصاً آب) ، نیاز به ولتاژ بالایی در حدو 1-5۱–۵ کیلو ولت و بازه دمایی نسبتاً محدود اشاره کرد.امتیاز هایامتیازهای مهم سیال MR ،MR، استحکام تسلیم بالای 5-100۵–۱۰۰ کیلو پاسکال ،پاسکال، عدم حساسی به آلودگی، نیاز به ولتاژ پایین در حدود 12-24۱۲–۲۴ ولت و قابلیت کار در بازه یبازهٔ دمایی گسترده ( از -40۴۰ تا 150۱۵۰ درجه سانتی گراد9گراد۹ هستند.
== سیال رئومغناطیسی ==
سیال تنظیم پذیر مغناطیسی ئسته ای از مواد هوشمند جدید است که ویژگی های کنترل پذیر آن را می توان به سرعت تغییر داد و به آسانی و تحت میدان مغناطیسی اعمال شده آنها را کنترل کرد.سیال MR در غیاب میدان مغناطیسی مانند یک مایع روان است اما تحت میدان مغناطیسی قوی ویسکوزیته آن به بیش از دو برابر افزایش می یابد و خصوصیات رفتاری آن به صورت یک شبه جامد در می آید.جالب این است که این تغییر در مدت زمان بسیار کوتاهی و در حدود میلی ثانیه اتفاق می افتد. استحکام سیال MR را می توان با استحکام تسلیم برشی آن توصیف کرد.به هر حال تغییر ویسکوزیته به صورت پیوسته و برگشت پذیر است. <ref>{{Cite journal|last=Meyer-Piening|first=H. -R.|date=2004-07|title=Application of the Elasticity Solution to Linear Sandwich Beam, Plate and Shell Analyses|url=http://dx.doi.org/10.1177/1099636204035395|journal=Journal of Sandwich Structures & Materials|volume=6|issue=4|pages=295–312|doi=10.1177/1099636204035395|issn=1099-6362}}</ref>پس از حذف میدان مغناطیسی سیال MR به حالت مایع روان اولیه باز می گردد. با استفاده از این خاصیت سیال MR تجهیزات حاوی این ماده قادرند تا واسطی ساده همراه با پاسخی سریع بین کنترلل الکتریکی و سیستم مکانیکی فراهم کنند.به هر حال پژوهشگران و صنعتگران علاقه ی زیادی به سیال MR و کاربردهایش نشان داده اند و لذا سیال MR به شاخه ی مهمی از مواد هوشمند تبدیل شده است. سیال MR کلاسیم محلول غیزکلوییدی از ذرات آهنربا شونده به اندازه میکرونی در مایعی با نفوذپذیری پایین است. تجهیزات حاوی سیال MR شامل میراکننده ها ، ترمزها، کلاچ ها، ابزارهای پرداخت کننده، شیرهای هیدرولیک و غیره هستند. در سال 1948 رابینو سیال MR را کشف کرد و با استفاده از آن در کلاچ آن را توسعه داد.سالیان کوتاهی پس از آن امتیاز سیال MR تا حدی شناخته شد و تحقیقات مربوط به آن گسترش یافت<ref>{{Cite journal|last=Khare|first=Rakesh Kumar|last2=Garg|first2=Ajay Kumar|last3=Kant|first3=Tarun|date=2005-05|title=Free Vibration of Sandwich Laminates with Two Higher-order Shear Deformable Facet Shell Element Models|url=http://dx.doi.org/10.1177/1099636205048592|journal=Journal of Sandwich Structures & Materials|volume=7|issue=3|pages=221–244|doi=10.1177/1099636205048592|issn=1099-6362}}</ref>. هرچند سیال ER جنبه های بالقوه ی گسترده ای دارد اما محدودیت ها هم به همراه دارد. به عنوان مثال می توان به استحکام تسلیم پایین، حساسیت به آلودگی( خصوصاً آب) ، نیاز به ولتاژ بالایی در حدو 1-5 کیلو ولت و بازه دمایی نسبتاً محدود اشاره کرد.امتیاز های مهم سیال MR ، استحکام تسلیم بالای 5-100 کیلو پاسکال ، عدم حساسی به آلودگی، نیاز به ولتاژ پایین در حدود 12-24 ولت و قابلیت کار در بازه ی دمایی گسترده( از -40 تا 150 درجه سانتی گراد9 هستند.
 
== مودهای عملکردی برای تجهیزات حاوی سیال MR ==
مودهای عملکردی برای تجهیزات حاوی سیال MR، مود جریانی، مود برش، مود فشار و هر ترکیبی از این سه مود هستند. در مود جریان سیال MR بین دو صفحه ساکن همراه با یک افت فشار جریان می یابدمی‌یابد و مقاومت جریان می توانئمی‌توانئ با میدان مغناطیسی در جهت عمود بر جریان کنتل گردد. شیرهای خودکار، میراککنده ها،میراککنده‌ها، ضربه گیرها و عملگرها از نمونه هاینمونه‌های مود جریان هستند. در مود برش، سیال MR بین دو سطح در حال حرکت نسبت به یکدیگر (لغزشی یا چرخشی) قرار میمی‌گیرد؛ گیرد.و میدان مغناطیسی به صورت عمود بر جهت حرکت این سطوح شارش می یابدمی‌یابد. ویژگی تنش برشی متناظر با سرعت برشی را می توانمی‌توان به وسیله یوسیلهٔ میدان مغناطیسی کنترل کرد. نمونه هاینمونه‌های مورد برش شامل کلاچ ها،کلاچ‌ها، ترمزها، ابزارهای مهار کننده و قفل کننده هستند. در مود فشاری، فاصله بین صفحات موازی تغییر می کندمی‌کند و موجب جریان فشاری می گرددمی‌گردد. در این مود، نیروی نسبتاً زیادی به دست می آیدمی‌آید. خصوصاً این مود برای میرا کردن ارتعاشات کم دامنه (تا چند میلی مترمیلی‌متر) و نیروی دینامکی زیاد مناسب است.است؛ لذا مود فشاری در برخی از میراکننده هایمیراکننده‌های ارتعاشی به کار میرودمی‌رود.<ref>{{Cite journal|last=Zhou|first=Ding|last2=Ji|first2=Tianjian|date=2006-10|title=Free vibration of rectangular plates with continuously distributed spring-mass|url=http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2005.12.005|journal=International Journal of Solids and Structures|volume=43|issue=21|pages=6502–6520|doi=10.1016/j.ijsolstr.2005.12.005|issn=0020-7683}}</ref>
 
== میراکننده‌ها در مود جریان ==
مودهای عملکردی برای تجهیزات حاوی سیال MR، مود جریانی، مود برش، مود فشار و هر ترکیبی از این سه مود هستند.در مود جریان سیال MR بین دو صفحه ساکن همراه با یک افت فشار جریان می یابد و مقاومت جریان می توانئ با میدان مغناطیسی در جهت عمود بر جریان کنتل گردد. شیرهای خودکار، میراککنده ها، ضربه گیرها و عملگرها از نمونه های مود جریان هستند. در مود برش، سیال MR بین دو سطح در حال حرکت نسبت به یکدیگر (لغزشی یا چرخشی) قرار می گیرد.و میدان مغناطیسی به صورت عمود بر جهت حرکت این سطوح شارش می یابد. ویژگی تنش برشی متناظر با سرعت برشی را می توان به وسیله ی میدان مغناطیسی کنترل کرد. نمونه های مورد برش شامل کلاچ ها، ترمزها، ابزارهای مهار کننده و قفل کننده هستند. در مود فشاری، فاصله بین صفحات موازی تغییر می کند و موجب جریان فشاری می گردد. در این مود، نیروی نسبتاً زیادی به دست می آید. خصوصاً این مود برای میرا کردن ارتعاشات کم دامنه (تا چند میلی متر) و نیروی دینامکی زیاد مناسب است.لذا مود فشاری در برخی از میراکننده های ارتعاشی به کار میرود.<ref>{{Cite journal|last=Zhou|first=Ding|last2=Ji|first2=Tianjian|date=2006-10|title=Free vibration of rectangular plates with continuously distributed spring-mass|url=http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2005.12.005|journal=International Journal of Solids and Structures|volume=43|issue=21|pages=6502–6520|doi=10.1016/j.ijsolstr.2005.12.005|issn=0020-7683}}</ref>
این نوع از میراکننده هامیراکننده‌ها معمولاً در ساختمان سیلندر و پیستون استفاده می شوندمی‌شوند. برحسب ساختمان میراکننده، ممکن است که دسته یدستهٔ پیستون یکسر یا دو سر باشند. شیر کنترل جریان سیال MR که تحت میدان مغناطیسی قرار گرفته است،گرفته‌است، سوراخی در پیستون با مسیر بازگشت جداگانه به درون سیلندر است.
 
== میراکننده هامیراکننده‌ها در مود جریانفشار ==
یک میراکننده ارتعاشات کوچک که مبتنی بر سیال MR ساخته شده استشده‌است و در مود فشاری کار میکندمی‌کند برای کنترل فعال و زمان واقعی در موارد صنعتی کاربرد فراوانی دارد. میراکننده به وسیله حرکت یک دیسک کوچک یا تیغه ای در محفظه کار میکندمی‌کند.
 
این نوع از میراکننده ها معمولاً در ساختمان سیلندر و پیستون استفاده می شوند. برحسب ساختمان میراکننده، ممکن است که دسته ی پیستون یکسر یا دو سر باشند.شیر کنترل جریان سیال MR که تحت میدان مغناطیسی قرار گرفته است، سوراخی در پیستون با مسیر بازگشت جداگانه به درون سیلندر است.
 
== میراکننده ها در مود فشار ==
 
یک میراکننده ارتعاشات کوچک که مبتنی بر سیال MR ساخته شده است و در مود فشاری کار میکند برای کنترل فعال و زمان واقعی در موارد صنعتی کاربرد فراوانی دارد. میراکننده به وسیله حرکت یک دیسک کوچک یا تیغه ای در محفظه کار میکند.
 
== کاربردهای دیگر سیال MR ==
سیال MR علاوه بر کاربرد در صنعت مکانیک،درمکانیک، زمینهدر هایزمینه‌های دیگر نیز کاربرد دارد. یکی از مهم ترین هایترین‌های آنها مهندسی ساختمان و عمران است.است؛ که در کنترل ارتعاشات ساختمان هاساختمان‌ها خصوصاً در معرض قرار گرفتن زلزله یا طوفان کاربرد دارد
 
== منابع ==
سیال MR علاوه بر کاربرد در صنعت مکانیک،در زمینه های دیگر نیز کاربرد دارد.یکی از مهم ترین های آنها مهندسی ساختمان و عمران است.که در کنترل ارتعاشات ساختمان ها خصوصاً در معرض قرار گرفتن زلزله یا طوفان کاربرد دارد
{{پانویس|۲|چپ‌چین=بله}}
 
[[رده:فتوشیمی]]
[[رده:کاتالیزورها]]
۱۲۹٬۸۳۲

ویرایش