تفاوت میان نسخه‌های «آنری لوفور»

 
 
== مقالات ترجمه‌شده به فارسی (درباره‌ی هانری لوفور) ==
به سوی شناخت‌شناسی جدید اوربان؟ کریستین اشمید و نیل برنر، آیدین ترکمه (مترجم)، ناشر: [[فضا و دیالکتیک]]. (<ref>http://dialecticalspace.com/towards-a-new-epistemology-of-the-urban/)</ref>
 
تولید اجتماعی فضای شهری، مارک گاتدینر، آیدین ترکمه (مترجم)، ناشر: فضا و دیالکتیک. (http://<ref>dialecticalspace.com/the-social-production-of-urban-space</)ref>
 
نظریه‌پردازی روابط اجتماعی‌فضایی، باب جسوپ، مارتین جونز و نیل برنر، آیدین ترکمه (مترجم)، ناشر: فضا و دیالکتیک. (http://<ref>dialecticalspace.com/theorizing-sociospatial-relations</)ref>
 
ماتریالیسم دیالکتیکی، استفان کیپفِر، آیدین ترکمه (مترجم)، ناشر: فضا و دیالکتیک. (http://<ref>dialecticalspace.com/dialectical-materialism1</)ref>
 
شهرگراییِ بورس‌بازانه و ایجاد شهر جهانیِ بعدی، مایکل گلدمن، آیدین ترکمه (مترجم)، ناشر: فضا و دیالکتیک. (http://<ref>dialecticalspace.com/speculative-urbanism</)ref>
 
نظریه‌ی شهریِ انتقادی چیست؟ نیل برنر، آیدین ترکمه (مترجم)، ناشر: فضا و دیالکتیک. (http://<ref>dialecticalspace.com/what-is-critical-urban-theory</)ref>
 
تبدیل‌شدنِ شهر به جهان: نانسی، لوفور و تصور جهانی-شهری، دیوید مدن، نریمان جهانزاد (مترجم)، ناشر: فضا و دیالکتیک.<ref>http://dialecticalspace.com/city-becoming-world/</ref>
 
سیتی‌ها یا اوربانیزاسیون؟ دیوید هاروی، آیدین ترکمه (مترجم)، ناشر: فضا و دیالکتیک. (http://<ref>dialecticalspace.com/cities-or-urbanization</)ref>
 
جهانی‌گرایی جدید، شهرگرایی جدید: اعیانی‌سازی به‌سان راهبردِ شهریِ جهانی، نیل اسمیت، آیدین ترکمه (مترجم)، ناشر: فضا و دیالکتیک. (http://<ref>dialecticalspace.com/newglobalism-newurbanism-gentrification</)ref>
 
حق(حقوق) چه کسی به چه شهری؟ پیتر مارکوزه، آیدین ترکمه (مترجم)، ناشر: فضا و دیالکتیک. (http://<ref>dialecticalspace.com/whose-rights-to-what-city</)ref>
 
آنری لوفور، راب شیلدز، همن حاجی‌میرزایی (مترجم)، ناشر: فضا و دیالکتیک. (http://<ref>dialecticalspace.com/henri-lefevbre</)ref>
 
تأملی در نظریات متقدم آنری لوفور، آدام دیوید مورتن و استوارت الدن، همن حاجی‌میرزایی (مترجم)، ناشر: فضا و دیالکتیک. (http://<ref>dialecticalspace.com/thinking-past-henri-lefebvre</)ref>
 
شهر گشوده یا حق به شهر؟ نیل برنر، همن حاجی‌میرزایی (مترجم)، ناشر: فضا و دیالکتیک. (http://<ref>dialecticalspace.com/open-city-or-the-right-to-the-city</)ref>
 
نظریه‌ی رانت/اجاره‌ی زمین و جامعه‌شناسی روستایی، آنری لوفور، همن حاجی‌میرزایی (مترجم)، ناشر: فضا و دیالکتیک. (http://dialecticalspace.com/the-theory-of-ground-rent-and-rural-sociology%e2%80%8e/)<br />اوربان (امرشهری) در دنیای معاصر چیست؟ روبرتو لویس مونته-مور، همن حاجی‌میرزایی (مترجم)، ناشر: فضا و دیالکتیک. (http://dialecticalspace.com/what-is-urban-in-the-contemporary-world/)
 
تبدیل‌شدن به اوربان: طبق کدام معیار؟ جان فریدمن، همن حاجی‌میرزایی (مترجم)، ناشر: فضا و دیالکتیک. (http://<ref>dialecticalspace.com/becoming-urban-on-whose-term1</)ref>
 
فضا، استوارت الدن، همن حاجی‌میرزایی (مترجم)، ناشر: فضا و دیالکتیک. (http://<ref>dialecticalspace.com/space1</)ref>
 
دگردیسی سیاره‌ای شهر و اضمحلال آن، آنری لوفور، امیر طهرانی (مترجم)، ناشر: فضا و دیالکتیک. (http://dialecticalspace.com/dissolving-city-planetary-metamorphosis%e2%80%8e/)
کاربر گمنام