تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال پرسپولیس»

بروزرسانی کیت جدید باشگاه
(بروزرسانی کیت جدید باشگاه)
|رتبه= قهرمان
|فصل جاری = باشگاه فوتبال پرسپولیس در فصل ۹۹–۱۳۹۸
|الگوی دست چپ۱ = _augsburg1920t
|الگوی بدن۱ = _Persepolis1920h Red_Persepolis192nd_red
|الگوی دست راست۱ = _augsburg1920t
|الگوی شلوارک۱ = _Persepolis1920h red_Persepolis192nd_red
|الگوی جوراب۱ = _Persepolis1920h red
|دست چپ۱ = F30000FF0000
|بدن۱ = F30000FF0000
|دست راست۱ = F30000FF0000
|شلوارک۱ = F30000FF0000
|جوراب۱ = F30000FF0000
|الگوی دست چپ۲ =_Persepolis1920a w red_Persepolis192nd_2nd
|الگوی بدن۲ = _Persepolis1920a w_Persepolis192nd_White
|الگوی دست راست۲ =_Persepolis1920a w red_Persepolis192nd_2nd
|الگوی شلوارک۲ =_Persepolis1920a w_Persepolis192nd_White
|الگوی جوراب۲ =_Persepolis1920a w_Persepolis192nd_White
|دست چپ۲ = FFFFFF
|بدن۲ = FFFFFF