تفاوت میان نسخه‌های «گویش بختیاری»

دستور اصیل گرامر بختیاری
(lori kormanji anatoli)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(دستور اصیل گرامر بختیاری)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
قواعد لری بختیاری مانند فارسی تحت تأثیر زبان عربی قرار نگرفته و حرف «ب» پیش از فعل‌ها و حالت استمراری دارا نیست بدین معنی پسوند استمراری ساز (می) ندارد و گاهی در بین جوانان بختیاری شنیده می‌شود که گویش بختیاریشان تحت تأثیر زبان فارسی قرار گرفته و این به دلیل صحبت کردن در جامعه به زبان فارسی هست مانند نمونه‌های زیر:
 
فارسی: میای بریم؟، بختیاری درست: یآیأیآی ریم؟، بختیاری نادرست: اییای/إیای بریم؟
 
فارسی: من دارم میرم، بختیاری درست: مو هُنِی رُم،أرُم،کرمانجی بختیاری نادرستخراسان:از مو دارُمهنی اِرُمبچم
 
بختیاری نادرست: مو دارُم اِرُم
فارسی: دخترها رفتن، بختیاری درست: دُرگَل رَهدن، بختیاری نادرست: دُهدَرآ رَفتِن
 
فارسی: می‌توانیدخترها گوشت بخوری؟،رفتن، بختیاری درست: تَریدُرگَل گوش خوری/خُری؟،أرَهدن، بختیاری نادرست: ایتَری/إتَری گوشدُهدَرآ إخُری/إخوری؟رَفتِن
 
فارسی: می‌توانی گوشت بخوری؟، بختیاری درست: أتَری گوش خوری/خُری؟، بختیاری نادرست: ایتری؛ گوشت ایخُری/أخوری؟
 
شناسه + بن مضارع
مثلاً خَردَن (xarden) به معنی خوردن بن مضارعش «خور» (xor) است:
 
می‌خورم: خُرُمأخُرُم/خورُم (xo/xurom)
 
می‌خوری: خُریأخُری/خوری (xo/xuri)
 
می‌خورد: خُرهأخُره/خوره (xo/xureh)
 
می‌خوریم: خُریمأخُریم/خوریم (xo/xurim)
 
می‌خورید: خُرینأخُرین/خورین (xo/xurin)
 
می‌خورند: خُرنأخُرن/خورن (xo/xuren)
 
;'''مضارع التزامی'''
ساختار: هُنِی + ماضی ساده
 
فارسی:می‌دویدم، بختیاری: هُنِی دَونیدُمأدَونیدُم
 
فارسی: می‌خوردند، بختیاری، هُنِی خُرِنأخُرِن
 
فارسی: می‌آیم/میام، بختیاری: هُنِی یآمأیآم
 
فارسی: می‌دویدن، بختیاری: هُنِی دَونیدِنأدَونیدِن
 
;'''ماضی نقلی''':
خورده‌اند: خَردِنِه (xardene)
 
;'''ماضی بعید''':
 
{{سخ}}
مثل فارسی است فقط به جای 《بود》 از 《بید》 یا 《بی》 یا 《وی》 استفاده می‌شود.
مثلاً: خورده بودند = خَردِه بیدِن (xarde biden)
 
;'''آینده''':
 
{{سخ}}
برای بیان زمان آینده معمولاً همان مضارع اخباری به کار می‌رود
 
;'''نفی مضارع اخباری''':
 
{{سخ}}
نمی‌خورم: نی/نِخورُم (ni/nexorom)
کاربر ناشناس