تفاوت میان نسخه‌های «پرونده:Comparative Literary Studies.jpeg»

{{دلیل استفاده اثر غیر آزاد |توضیحات = جلد کتاب «درآمدی بر مطالعات ادبی تطبیقی». حق تکثیر این تصویر متعلق است به ناشر آن یا گرافیست(ها)یی که آن را ایجاد کرده‌اند. |منبع = http://samt.ac.ir/fa/book/1521/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C |مقاله = درآمدی بر مطالعات ادبی تطبیقی |بخش یا قسمت = در جعبه |کیفیت پایین‌تر = بله |دلیل = در جعبه....
({{دلیل استفاده اثر غیر آزاد |توضیحات = جلد کتاب «درآمدی بر مطالعات ادبی تطبیقی». حق تکثیر این تصویر متعلق است به ناشر آن یا گرافیست(ها)یی که آن را ایجاد کرده‌اند. |منبع = http://samt.ac.ir/fa/book/1521/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C |مقاله = درآمدی بر مطالعات ادبی تطبیقی |بخش یا قسمت = در جعبه |کیفیت پایین‌تر = بله |دلیل = در جعبه....)
 
(بدون تفاوت)