تفاوت میان نسخه‌های «گویش بختیاری»

گرامر
(دستور اصیل گرامر بختیاری)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(گرامر)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
قواعد لری بختیاری مانند فارسی تحت تأثیر زبان عربی قرار نگرفته و حرف «ب» پیش از فعل‌ها و حالت استمراری دارا نیست بدین معنی پسوند استمراری ساز (می) ندارد و گاهی در بین جوانان بختیاری شنیده می‌شود که گویش بختیاریشان تحت تأثیر زبان فارسی قرار گرفته و این به دلیل صحبت کردن در جامعه به زبان فارسی هست مانند نمونه‌های زیر:
 
فارسی: میای بریم؟، بختیاری درست: أیآیأتیآی ریم؟،هنی؟، بختیاری نادرست: اییای/إیایإتیای بریم؟
 
فارسی: من دارم میرم، بختیاری درست: مو هُنِی أرُم،کرمانجیأرُم،کردی سنندجی:من أمهَوی بروم؛ کرمانجی خراسان:از هنی بچم
 
بختیاری نادرست: مو دارُم اِرُم
مثلاً خَردَن (xarden) به معنی خوردن بن مضارعش «خور» (xor) است:
 
می‌خورم: أخُرُم/خورُم (xo/xurom)سنندجی:أخوم
 
می‌خوری: أخُری/خوری (xo/xuri)سنندجی:أخوی
 
می‌خورد: أخُره/خوره (xo/xureh)سنندجی:أخوه
 
می‌خوریم: أخُریم/خوریم (xo/xurim)سنندجی:أخوین
 
می‌خورید: أخُرین/خورین (xo/xurin)سنندجی:أخون
 
می‌خورند: أخُرن/خورن (xo/xuren)سنندجی:أخون
 
;'''مضارع التزامی'''
کاربر ناشناس