تفاوت میان نسخه‌های «رمانتیسم آلمانی»

صفحه‌ای تازه حاوی «رمانتیسم (رُ نْ) [فر .] (اِ) نام نهضتی ادبی و هنری در اواخر قرن ۱۸ و ۱۹ م؛ ک...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «رمانتیسم (رُ نْ) [فر .] (اِ) نام نهضتی ادبی و هنری در اواخر قرن ۱۸ و ۱۹ م؛ ک...» ایجاد کرد)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
(بدون تفاوت)