تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شجره‌نامه خاندان قاجار»

بدون خلاصه ویرایش
(تمیزکاری)
{{chart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GGF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GGF=[[محمدحسن‌خان قاجار|محمدحسن‌خان]]‏{{سخ}}رقیب [[کریم‌خان زند]]}}
{{chart | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | |}}
{{chart | | | | | | | | | | | | | | | | GFA | | | | GF1 | | | | GF2 | | | | | | | | | | | | | | | GFA=[[آقامحمدخان قاجار|'''آقامحمدخان''']]‏{{سخ}}نخستین پادشاه قاجار| GF1=[[حسینقلی‌خان جهانسوز|حسینقلی‌خان]] ‏{{سخ}} جهانسوز | GF2=صادق‌خان }}
{{chart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|^|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{chart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G11 | | G12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G12=[[فتحعلی‌شاه قاجار|'''فتحعلی‌شاه''']]‏{{سخ}}دومین پادشاه قاجار|G11=حسینقلی‌خان}}
{{chart | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | |}}
{{chart | | | | | | | | | | UN1 | | | | AU1 | | | | | | UN2 | | UN5 | | UN3 | | UN4 | | | | | | | | | | UN1=[[محمدعلی دولتشاه|محمدعلی میرزا]]‏{{سخ}}دولتشاه| AU1=[[عباس میرزا]]‏{{سخ}}ولیعهد و نایب‌السلطنه| UN2=[[حسین‌علی‌میرزا فرمانفرما|حسین‌علی‌میرزا]]‏{{سخ}}فرمانفرما| UN5=[[حسنعلی میرزا]]‏{{سخ}}شجاع‌السلطنه| UN3=[[علی میرزا ظل‌السلطان|علی میرزا]]‏{{سخ}}ظل‌السلطان| UN4=[[سیف‌الدوله|سلطان محمدمیرزا]]‏{{سخ}}سیف‌الدوله| UN6=[[محمدولی میرزا]] }}
{{chart | | | | | | | | CO1 | | CO2 | | |!| | | CO7 | | CO6 | | CO5 | | | | | | | | | | | | | | | | | CO1=محمدحسین میرزا‏{{سخ}}حشمت‌الدوله| CO2=[[امام‌قلی عمادالدوله]]| CO3= تیمور میرزا‏{{سخ}}حسام‌الدوله| CO4=نصرالله میرزا| CO5=نجفقلی میرزا‏{{سخ}}والی| CO6=امام‌قلی میرزا| CO7=رضاقلی میرزا‏{{سخ}}نایب‌الایاله}}
{{chart | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{chart | | | | AM1 | | AM2 | | AM3 | | AM4 | | AM5 | | AM6 | | AM7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | AM1=[[محمدشاه|'''محمدشاه''']]‏{{سخ}}سومین پادشاه قاجار| AM2=[[بهمن میرزا]] | AM3=[[مرادمیرزا حسام‌السلطنه|مراد میرزا]]‏{{سخ}}حسام‌السلطنه| AM4=[[حمزه میرزا حشمت‌الدوله|حمزه میرزا]]‏{{سخ}}حشمت‌الدوله| AM5= [[اردشیر میرزا]] | AM6= [[فرهاد میرزا معتمدالدوله|فرهاد میرزا]]‏{{سخ}}معتمدالدوله| AM7= [[خانلر میرزا]]‏{{سخ}}احتشام‌الدوله}}
{{chart | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{chart | | | | MO1 | | MO2 | | MO3 | | MO4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MO1=[[ناصرالدین‌شاه قاجار|'''ناصرالدین‌شاه''']]‏{{سخ}}چهارمین پادشاه قاجار| MO2=[[عباس میرزا ملک‌آرا]]| MO3=[[عبدالصمد میرزا عزالدوله|عبدالصمد میرزا]]‏{{سخ}}عزالدوله| MO4=[[محمدتقی میرزا]]‏{{سخ}}رکن‌الدوله}}
{{chart | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | | | |}}
{{chart | | | | NA1 | | NA2 | | NA3 | | NA4 | | NA5 | | NA6 | | NA7 | | NA8 | | NA9 | | | | | | | | | | NA1=[[معین‌الدین میرزا]]| NA2=[[محمدکاظم خان]] | NA3=[[مسعود میرزا ظل‌السلطان|مسعود میرزا]]‏{{سخ}}ظل‌السلطان| NA4=[[مظفرالدین‌شاه قاجار|'''مظفرالدین میرزا''']]‏{{سخ}}پنجمین پادشاه قاجار| NA5= [[کامران میرزا]]‏{{سخ}}نایب‌السلطنه| NA6= [[نصرت‌الدین میرزا]]‏{{سخ}}سالارالسلطنه| NA7= [[محمدرضا میرزا رکن‌السلطنه|محمدرضا میرزا]]‏{{سخ}}رکن‌السلطنه| NA8=حسینعلی میرزا‏{{سخ}}یمین‌السلطنه| NA9=[[احمد میرزا عضدالسلطنه|احمد میرزا]]‏{{سخ}}عضدالسلطنه}}
{{chart | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{chart | | | | | | | | | | | | MZ1 | | MZ2 | | MZ3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MZ1=[[محمدعلی‌شاه|'''محمدعلی‌شاه''']]‏{{سخ}}ششمین پادشاه قاجار| MZ2=[[ملک منصور میرزا شعاع‌السلطنه|ملک منصور میرزا]]‏{{سخ}}شعاع‌السلطنه| MZ3=[[ابوالفضل میرزا عضدالسلطان|ابوالفضل میرزا]]‏{{سخ}}عضدالسلطان}}
{{chart | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{chart | | | | | | | | | | | | MZ1 | | MZ2 | | MZ3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MZ1=[[حسینعلی میرزا اعتضادالسلطنه|حسینعلی میرزا]]‏{{سخ}}اعتضادالسلطنه| MZ2=[[احمدشاه قاجار|'''احمدشاه''']]‏{{سخ}}هفتمین و واپسین پادشاه قاجار| MZ3=[[محمدحسن میرزا]]‏{{سخ}}ولیعهد احمدشاه}}
{{chart | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{chart | | | | | | | | | | | | | | | | AH1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AH1=[[فریدون میرزا قاجار|فریدون میرزا]]‏{{سخ}}تنها فرزند پسر احمدشاه}}
۷٬۹۱۲

ویرایش