سیاهرگ تهیگاهی مشترک: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
 
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
==کالبدشناسی==
===خاستگاه===
از قدام به مفصل ساکروایلیاک<ref>sacroiliac joint</ref> و محل پیوند سیاهرگ‌های ایلیاک خارجی و داخلی
 
===راستا و پایان===
به‌صورت فوقانی و مایل طی مسیر کرده تا با سیاهرگ هم‌نام مجاور خود در سطح مهره پنجم کمری پیوسته و تشکیل بزرگ‌سیاهرگ زیرین<ref> inferior vena cava</ref> را می‌دهد.