سیاهرگ تهیگاهی مشترک: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
به‌صورت فوقانی و مایل طی مسیر کرده تا با سیاهرگ هم‌نام مجاور خود در سطح مهره پنجم کمری پیوسته و تشکیل بزرگ‌سیاهرگ زیرین<ref> inferior vena cava</ref> را می‌دهد.
===محدوده===
علاوه بر سیاهرگ‌های اندام‌های تحتانی، سیاهرگ‌های ایلئولومبار و لترال ساکرال که خون عضلات ایلئوسواس<ref>iliopsoas muscle</ref> و مهره‌های کمری چهارم و پنجم را درناژ می‌کنند و همچنین سیاهرگ اوبتراتور<ref>obturator vein</ref> که خون کمپارتمان مدیال ران را تخلیه می‌کندمی‌کند؛ وارد این سیاهرگ می‌گردند.
درضمن سیاهرگ ایلیاک مشترک چپ خون سیاهرگ مدین ساکرال<ref>median sacral vein</ref> را نیز دریافت می‌کند.
 
===تنوع آناتومیک===
گاهی [[سیاهرگ کلیوی]] چپ وارد سیاهرگ ایلیاک مشترک چپ می‌شود.