تفاوت میان نسخه‌های «فهرست پادشاهان کنونی با طولانی‌ترین دوره حکمرانی»