الگو:Infobox F1 driver: تفاوت میان نسخه‌ها

update
جز (update)
(update)
|class7 = org
|label7 = تیم {{CURRENTYEAR}}
| data7 = {{{current_team|{{{current team|{{{Current team|{{{2019 Team|}}}}}}}}}}}}
|label8 = تیم ۲۰۲۰
|label8 = [[فهرست شماره‌های رانندگان فرمول یک|شماره خودرو]]
| data8 = {{{car_number|{{{car number|{{{Car2020 numberTeam|}}}}}}}}}
|label8label9 = [[فهرست شماره‌های رانندگان فرمول یک|شماره خودرو]]
|label9 = ورودی‌ها
| data9 = {{{racescar_number|{{{Racescar number|{{{Car number|}}}}}}}}}
|label9label10 = ورودی‌ها
|label10 = [[فهرست رانندگان قهرمان فرمول یک جهان|قهرمانی‌ها]]
| data10 = {{{championshipsraces|{{{ChampionshipsRaces|}}}}}}
|label10label11 = [[فهرست رانندگان قهرمان فرمول یک جهان|قهرمانی‌ها]]
|label11 = پیروزی‌ها
| data11 = {{{winschampionships|{{{WinsChampionships|}}}}}}
|label12 = سکوهاپیروزی‌ها
| data12 = {{{podiumswins|{{{PodiumsWins|}}}}}}
|label13 = مجموع امتیازاتسکوها
| data13 = {{{pointspodiums|{{{PointsPodiums|}}}}}}
|label14 = آغازمجموع در خط یکامتیازات
| data14 = {{{polespoints|{{{PolesPoints|}}}}}}
|label15 = سریع‌ترینآغاز دوردر خط یک
| data15 = {{{fastest_lapspoles|{{{fastest lapsPoles|{{{Fastest Laps|}}}}}}}}}
|label16 = اولینسریع‌ترین وروددور
| data16 = {{{first_racefastest_laps|{{{firstfastest racelaps|{{{FirstFastest raceLaps|}}}}}}}}}
|label17 = نخستیناولین پیروزیورود
| data17 = {{{first_winfirst_race|{{{first winrace|{{{First winrace|}}}}}}}}}
|label18 = آخریننخستین پیروزی
| data18 = {{{last_winfirst_win|{{{lastfirst win|{{{LastFirst win|}}}}}}}}}
|label19 = آخرین ورودپیروزی
| data19 = {{{last_racelast_win|{{{last racewin|{{{Last racewin|}}}}}}}}}
|label20 = آخرین ورود
|label20 = {{#if:{{{last_position|{{{last position|{{{Last position|}}}}}}}}}|مقام در [[مسابقات فرمول یک فصل {{{last_season|{{{last season|{{{Last season|}}}}}}}}}|{{{last_season|{{{last season|{{{Last season|}}}}}}}}}]]}}
| data20 = {{{last_positionlast_race|{{{last positionrace|{{{Last positionrace|}}}}}}}}}
|label20label21 = {{#if:{{{last_position|{{{last position|{{{Last position|}}}}}}}}}|مقام در [[مسابقات فرمول یک فصل {{{last_season|{{{last season|{{{Last season|}}}}}}}}}|{{{last_season|{{{last season|{{{Last season|}}}}}}}}}]]}}
| data21 = {{{last_position|{{{last position|{{{Last position|}}}}}}}}}
 
<!-- British Formula One career -->