تفاوت میان نسخه‌های «هفته مقدس»

(نجات ۱ منبع و علامت‌زدن ۰ به‌عنوان مرده.) #IABot (v2.0)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
! پایان
|-
|۲۰۱۹
|۲۰۱۵
| یکشنبه ۲۹۱۴ آوریل مارس
| شنبه ۳۲۰ آوریل
|-
|۲۰۱۶
|یکشنبه ۲۰ مارس
|شنبه ۲۶ مارس
|-
|۲۰۱۷
|یکشنبه ۹ آوریل
|شنبه ۱۵ آوریل
|-
|۲۰۱۸
|یکشنبه ۲۵ مارس
|شنبه ۳۱ مارس
|-
|۲۰۱۹
|یکشنبه ۱۴ آوریل
|شنبه ۲۰ آوریل
|-
|۲۰۲۰
|یکشنبه ۵ آوریل
|شنبه ۱۱ آوریل
|-
|۲۰۲۱
|یکشنبه ۲۰۲۸ مارس
|شنبه ۱۵۳ آوریل
|-
| ۲۰۲۲
| یکشنبه ۲۵۱۰ مارسآوریل
| شنبه ۲۶۱۶ مارسآوریل
|-
| ۲۰۲۳
| یکشنبه ۹۲ آوریل
| شنبه ۲۰۸ آوریل
|-
|}
کاربر ناشناس