زیر گنبد کبود (مجموعه تلویزیونی ۱۳۷۴): تفاوت میان نسخه‌ها